วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

โทรศัพท์

พระครูวรรณสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ โทร : 093-2249299

พระประดิษ ธีรวํโส รองเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ โทร : 086-8828359