วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ประวัติเจ้าอาวาส

 

ชื่อ  พระครูวรรณสารโสภณ     ฉายา    รวิวณฺโณ

นักธรรมชั้นเอก  วัดนาครินทร์  ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง          ๑. เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์  ๒. เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่

 

สถานะเดิม                                                         

ชื่อ เฟื่อง  นามสกุล  อัครชาติ  เกิด ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปี วอก  ตรงกับวันที่  ๒๗  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ บิดาชื่อ นายกุล  อัครชาติ  มารดาชื่อ  นางทอง  อัครชาติ   บ้านเลขที่ ๒๗ หมูที่ ๒ ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

บรรพชา – อุปสมบท

วัน พุธ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปี มะโรง  ตรงกับวันที่ ๑๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๗   ณ วัดโพธิ์ศรีสมโภช  ตำบลสำโรงปราสาท  อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ

พระอุปัชฌาย์               พระครูธรรมโชติคุณ วัดโพธิ์ศรีสมโภช ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ

พระกรรมวาจาจารย์    พระอธิการจันดา ติกฺขธมฺโม  วัดโพธิ์ศรีสมโภช ตำบลสำโรงปราสาท  อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ

พระอนุสาวนาจารย์     พระอธิการเสาร์ กลฺยาโณ  วัดหนองแคน  ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ


วิทยฐานะ

๑. พ.ศ. ๒๕๒๖           สอบได้นักธรรมชั้นเอก  จากสำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์  สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ

๒.  พ.ศ. ๒๕๔๔         สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

๓.  พ.ศ. ๒๕๕๐          สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. พ.ศ. ๒๕๕๔          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕. พ.ศ. ๒๕๕๙          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอก พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖. การศึกษาพิเศษ       มีความรู้อักษรขอม อักษรธรรม สามารถอ่าน พูด เขียนได้

๗.  ความชำนาญการ

ชำนาญงานด้านนวกรรมต่าง ๆ เช่น  งานไม้  งานปูน  งานทาสี อ่านแบบแปลนแผนผังการก่อสร้าง  สามารถแสดงธรรมปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสน์หรือเทศนาปฏิภาณโวหารได้

 

งานการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘   เป็นเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์  ตำบลตูม   อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นเจ้าคณะตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. ๒๕๓๔   เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๔๒ – พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นเจ้าคณะตำบลตูม – สวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ