วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ทำเนียบพระภิกษุสามเณร แม่ชี วัดนาครินทร์

 

พระครูวรรณสารโสภณ เฟื่อง รวิวณฺโณ (อัครชาติ)
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, จอ.ปรางค์กู่
อุปสมบท  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๗
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๒๖
มัธยมปลาย กศน.ปรางค์กู่ พ.ศ.๒๕๔๔
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๔
ปริญญาโท พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๙
 

พระปลัดประดิษ ธีรวํโส (ทวีชาติ)
ตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, พระวินยาธิการ ประจำตำบลตูม-สวาย
อุปสมบท  ๘ เมษายน ๒๕๔๓
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๔๕
มัธยมปลาย กศน.ปรางค์กู่ พ.ศ.๒๕๔๖
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๑

พระสมุห์บุญเพ็ง ชยสาโร (ชัยวิเศษ)
ตำแหน่ง
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
อุปสมบท ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๖๓
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
กำลังศึกษาปริญญาโท พธ.บ. (สันติศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย


พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี (ธรรมวัตร)
ตำแหน่ง
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
บรรพชา  ๒ เมษายน ๒๕๕๔
อุปสมบท  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๖
เปรียญธรรม ๓ ประโยค  สำนักศาสนศึกษาวัดระกา พ.ศ. ๒๕๖๑
มัธยมปลาย รร.ปรางค์กู่วิทยา พ.ศ. ๒๕๖๐
ปริญญาตรี  ร.บ. (รัฐศาสตร์) ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

พระสวน สนฺตจิตฺโต (นาคนวล)
ตำแหน่ง
  –
อุปสมบท ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๖
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปวส.

สามเณรพีรภาส  วิเศษชาติ
ตำแหน่ง
  –
บรรพชา ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๔
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดระกา พ.ศ. ๒๕๖๕
กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา


แม่ชีแหล่ ทวีชาติ
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษแม่ชีวันทา ปูราทะเนย์
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ