วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

สำนักงานมูลนิธิฯ

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ

ตั้งอยู่ที่

วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐

โทรศัพท์ 09 3224 9299 ,08 6882 8359

เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ – เฟื่อง รวิวณฺโณ 

 

 

แผนที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ)