วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ความเป็นมาของมูลนิธิฯ

ความเป็นมาของมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ)

รายนามคณะผู้จัดตั้งมูลนิธิที่เข้าประชุม จำนวน ๑๕ รูป/คน

๑. พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง อัครชาติ)
๒. นายมานิตย์ อรรคชาติ
๓. นายเภา นาคนวล
๔. นายระพีพร ทวีชาติ
๕. นายเสาร์ ทวีชาติ
๖. นายอุทิศ แสงมาศ
๗. นายเดชา กระสังข์
๘. นางดาวรุ่ง ผักไหม
๙. นายสุรัตน์ สถาน
๑๐. นายเทวลิตร ทวีชาติ
๑๑. นายจำรูญ นาคนวล
๑๒. นายธนากร ทวีชาติ
๑๓. พระประดิษ ทวีชาติ
๑๔. พระสมุห์บุญเพ็ง ชัยวิเศษ
๑๕. พระมหาเฉลิม ธรรมวัตร

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ คน

๑. นายคำรณ นาคนวล
๒. นายสากล นาคนวล
๓. นายสุรศักดิ์ บัญชาเมฆ
๔. นายคำนึง โสภาบุตร
๕. นายเทวัญ ชัยวิเศษ
๖. นายวิง ชัยวิเศษ
๗. นางสุวรรณี ไชยภา
๘. นายรุ่งพิทักษ์ ทวีชาติ
๙. นายเลียบ จันทอง
๑๐. นางทองจันทร์ แสงเพ็ง
๑๑. นายสมมัด ทวีชาติ
๑๒. นายโกวิท เจนรัม
๑๓. นายพรพิพัฒน์ ทวีชาติ

โดยเมื่อ วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ผู้นำในชุมชน พร้อมด้วยไวยาวัจกรและบุคคลสำคัญต่าง ๆ ได้มีการร่วมประชุมปรึกษาหารือในแนวทางเพื่อที่จะจัดตั้งมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) เพื่อบูชาคุณของหลวงพ่อพระครูวรรณสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตลอดจนให้การส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปที่ป่วยติดเตียง และการกุศลอื่นๆ

โดยในกฎหมายการขอจัดตั้งมูลนิธิจะต้องมีทุนทรัพย์ เริ่มต้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในที่ประชุมจึงมีมติให้จัดตั้งกองทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ สหธรรมิก และพุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือในหลวงพ่อพระครูวรรณสารโสภณ  เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่,เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ ได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุน เพื่อจัดตั้งมูลนิธิดังกล่าว พร้อมกันนั้นก็ได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิไปพร้อมด้วย จนถึง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ มูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโดยถูกต้องตามกฎหมาย

คณะกรรมการมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) (ชุดแรก) จำนวน ๑๕ ท่าน ดังนี้

๑. พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง อัครชาติ)           ประธานกรรมการ

๒. นายมานิตย์   อรรคชาติ                            รองประธานกรรมการ

๓. นายเภา        นาคนวล                             กรรมการ

๔. นายระพีพร    ทวีชาติ                              กรรมการ

๕. นายเสาร์       ทวีชาติ                              กรรมการ

๖. นายอุทิศ        แสงมาศ                            กรรมการ

๗. นายเดชา        กระสังข์                            กรรมการ

๘. นายสุรัตน์        สถาน                             กรรมการ

๙. นายเทวลิตร   ทวีชาติ                              กรรมการ

๑๐. นายจำรูญ      นาคนวล                          กรรมการ

๑๑. นายธนากร     ทวีชาติ                           กรรมการ

๑๒. นางสาวดาวรุ่ง  ผักไหม                       กรรมการ

๑๓. พระประดิษ     ทวีชาติ                           กรรมการและเหรัญญิก

๑๔. พระสมุห์บุญเพ็ง ชัยวิเศษ                              กรรมการและเลขานุการ

๑๕. พระมหาเฉลิม    ธรรมวัตร                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ร่วมจัดตั้งมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ)

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนกองทุน จำนวนเงิน
พระครูวรรณสารโสภณ ๓๓๒ ๑๖๖,๑๗๔
พระปลัดประดิษ ธีรวํโส ๑๔ ๗,๐๐๐
พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี ๑๐ ๕,๐๐๐
นายมานิตย์–นางลำเทียน–ด.ญ.ปณัฏฎา อรรคชาติ ๕๔ ๒๗,๔๖๐
นายเลียบ จันทอง และครอบครัว ๑๐ ๕,๐๐๐
นายคำสวน – นางคำแพง อรรคชาติ ๑,๐๐๐
พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ๒,๐๐๐
พระมหาพุทธิวัฒน์ ปญฺญาธโร ๑,๐๐๐
พระครูวิมลพุทธิสาร ๒,๐๐๐
๑๐ พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร ๑,๐๐๐
 ๑๑ พระครูอินทวีรานุยุต ๑,๐๐๐
๑๒ นายเภา นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๓ เจ้าอธิการดอน จนฺทโชโต ๑,๐๐๐
๑๔ พระครูอุดมเขตสาทร ๑,๐๐๐
๑๕ พระครูอภินันท์สังฆกิจ ๑,๐๐๐
๑๖ พระครูศรีปริยัติวงศ์ ๑,๐๐๐
๑๗ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ ๑,๐๐๐
๑๘ พระครูสิริปริยัติการ ๒,๐๐๐
๑๙ พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์ ๕๐๐
๒๐ พระครูจันทสารพิมล ๕๐๐
๒๑ พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ ๕๐๐
๒๒ พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร ๕๐๐
๒๓ นายวิง ชัยวิเศษ ๕๐๐
๒๔ ทีมงาน อสม.บ้านรงระ ๕๐๐
๒๕ นายสมมัด ทวีชาติ ๒๐๐
๒๖ นายจำรูญ นาคนวล ๒๐๐
๒๗ นายสมยศ แหวนเงิน ๒๐๐
๒๘ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐
๒๙ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐
๓๐ คุณครูวิรัตน์ หาดคำ ๑,๐๐๐
๓๑ นายวัชรินทร์ นาคนวล ๑,๐๐๐
๓๒ พระอธิการภควิชฌ์ ปุญฺญชาโต ๕๐๐
๓๓ คุณเหยื่อง จิ๋น ช้ง – คุณสุนันท์ เหยื่อง (กล้านา) ๑,๐๐๐
๓๔ พระขวัญชัย กิตฺติโก ๕๐๐
๓๕ พระมณเฑียร มงฺคลิโก ๑,๐๐๐
๓๖ นางอุไร รัตนวัน ๒๐
๓๗ นางสังวาลย์ สมเพราะ ๒๐
๓๘ นางทองใบ ประเสริฐศรี ๒๐
๓๙ นางจอมศรี สมบัติ ๒๐
๔๐ นางหวัน อัครชาติ ๒๐
๔๑ นางบุญอยู่ จำนิล ๒๐๐
๔๒ นางบิน อัครชาติ ๒๐
๔๓ นายดำ ระยับศรี ๔๐
๔๔ นางยศ จำนิล ๒๐
๔๕ คณะสงฆ์วัดหนองแคน(ไฮเลิง) ๒๐๐
๔๖ ชาวบ้านหนองแคน-หนองนา ๔๓๕
๔๗ นางบุญมา กิ่งจันมล ๒๐
๔๘ นางชัย สถาน ๒๐
๔๙ นางไมล์ อัครชาติ ๒๐
๕๐ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อุปครุฑ ๕๐
๕๑ นางจันดา อุปครุฑ ๒๐
๕๒ นางพัด ระยับศรี ๒๐
๕๓ นายสมบูรณ์ ระยับศี ๔๐
๕๔ นางตี้ นิระไทย ๒๐
๕๕ นางสมจิตร จำนิล ๒๐
๕๖ นางสังเวียน สมบัติวงษ์ ๑๐๐
๕๗ นายอุดม จันสมุทร ๑๐๐
๕๘ นางต่วน มั่งมี ๒๐
๕๙ นายทองม้วน จำนิล และครอบครัว ๕๐๐
๖๐ ด.ญ.อริสา โพธิ์ศรี ๒๐
๖๑ นายจำลอง จันสมุทร ๒๐
๖๒ คุณแม่กา พงษ์สุระ และลูกหลาน ๕๐๐
๖๓ นายไป่ ศรีอ่อน ๑๐๐
๖๔ พระอธิการดา ขนฺติพโล ๕๐๐
๖๕ พระบุญถม ชินวํโส ๒๐๐
๖๖ คุณประสิทธิ์ ทองย้อย ๕๐๐
๖๗ หจก.ป.สมานธนโชติ ๕๐๐
๖๘ ดร.วิลดา อินฉัตร ๕๐๐
๖๙ วัดแสงจันทร์ ๕๐๐
๗๐ นางใสย์ เหล่าเลิศ ๒๐
๗๑ นายสรรณ์ญา กระสังข์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๗๒ พระครูสิรินพวัฒน์ ๑๐ ๕,๐๐๐
๗๓ พระครูปริยัติสีลาภรณ์ ๑,๐๐๐
๗๔ พระสมุห์พัลลภ พลภทฺโท ๒,๐๐๐
๗๕ นายพนม-นางมุทิตา วันดี ๑,๐๐๐
๗๖ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐๐
๗๗ นายประสาน จันทอง ๑,๐๐๐
๗๘ นายสมัคร อัครชาติ พร้อมครอบครัว ๑๐๐
๗๙ ส.ต.อ.อิทธิพัทธ์,ส.ต.ท.ภูริทัต อัครชาติ ๕๐๐
๘๐ นางธนวรรณ อัครชาติ ๕๐๐
๘๑ คุณสิทธิชัย-คุณเอื้องฟ้า พงษ์สุระ ๕๐๐
๘๒ พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ อัครชาติ ๕๐๐
๘๓ พ.ต.ท.ณัฎฐชัย-คุณครูพรทิพพา อัครชาติ ๕๐๐
๘๔ ผอ.บำรุง-คุณครูสุภมาศ พรหมคุณ ๕๐๐
๘๕ นายประดิษฐ์ จันสมุทร ๑,๐๐๐
๘๖ นางวิจิตรา อัครชาติ พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๘๗ นางศุภลักษณ์ จันสมุทร ๕๐๐
๘๘ สามเณรพีรภาส ชัยวิเศษ ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๘๙ พระครูสุจินต์ธรรมานันท์ ๑,๐๐๐
๙๐ คุณสมพงษ์ อสิพงษ์ ๔๐๐
๙๑ นางชิด ชัยวิเศษ ๕๐๐
๙๒ พระถนอม อนุตฺตโร ๕๐๐
๙๓ พระณรงค์ อริยวํโส ๑,๐๐๐
๙๔ นางสุเนียร ภาคฤทธิ์ ๑,๐๐๐
๙๕ คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดสำโรงปราสาท ๗๐๐
๙๖ พระครูพิศาลอาจารคุณ ๑,๐๐๐
๙๗ คุณชัชมน จันทำ ๑,๐๐๐
๙๘ พระครูสุขุมกัลยาณกิจ ๕๐๐
๙๙ คณะอุบาสกอุบาสิกาบ้านขาม ตำบลสวาย ๔๗๐
๑๐๐ แม่ชีแหล่ ทวีชาติ ๑,๒๐๐
๑๐๑ นายวันชัย-นางทวี พิมพ์พันธ์ ๑,๐๐๐
๑๐๒ นายบุญสอน-นางธวชินี มังคชาติ ๓,๐๐๐
๑๐๓ พระครูบูรพาสุตาภรณ์ ๕๐๐
๑๐๔ คุณแม่พา ทวีชาติ และลูกหลาน ๓,๐๐๐
๑๐๕ นางสุนา บัญชาเมฆ และครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๐๖ นายธัน-นางมา นาคนวล ๕๐๐
๑๐๗ นายไทยนิยม ไชยภา และครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๐๘ พระอธิการสังวาล จนฺทวํโส ๑๓ ๖,๕๐๐
๑๐๙ นางสาวลัดดาวัลย์ ธรรมวัตร ๕๐๐
๑๑๐ พระครูศาสนกิจวิมล ๔๐ ๒๐,๐๐๐
๑๑๑ พระมหาวีระชัย อธิปญฺโญ ๒,๕๐๐
๑๑๒ นายเสาร์ ทวีชาติ ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๑๑๓ พระอธิการนุ่ม อคฺคปญฺโญ ๑,๐๐๐
๑๑๔ คุณแม่แซว ทวีชาติ และครอบครัว ๓,๐๐๐
๑๑๕ พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ ๑,๐๐๐
๑๑๖ พระสำราญ ปญฺญาธโร ๕๐๐
๑๑๗ คณะลูกหลานบ้านศาลาทำบุญร้อยวัน อุทิศให้ นายสุบิน ระยับศรี ๖๔๐
๑๑๘ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗๐๐
๑๑๙ นายเฉลิม พรหมลิ ๕๐๐
๑๒๐ พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์ ๒,๐๐๐
๑๒๑ พระอุดร มหายโส ๑,๐๐๐
๑๒๒ คุณสะเทียน-คุณเลียน หงษ์จันทร์ และครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๒๓ ครอบครัว ตันหยงทอง อุทิศให้คุณพ่อสมศักดิ์ ตันหยงทอง ๒,๐๐๐
๑๒๔ คณะลูกหลาน อุทิศให้คุณพ่อเคือง-คุณแม่เสาร์ งามนัก ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๑๒๕ คุณพ่อเค็ม ทองกล่ำ พร้อมครอบครัว ๒,๕๐๐
๑๒๖ คุณศศิวิมล แหวนวงษ์ ๕๐๐
๑๒๗ คณะลูกหลาน อุทิศให้คุณพ่อทัน นาคนวล ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๑๒๘ นายสมพาน-นางสลาม พันโนฤทธิ์ และครอบครัว ๕๐๐
๑๒๙ นายพรพิพัฒน์ ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๑๒๙ คุณครูศิริวัฒน์ ชัยวิเศษ ๑,๐๐๐
๑๓๐ นางสาวจิรัฎฐ์ วิโรจน์ธรรมธร ๑,๐๐๐
๑๓๑ นายศักดิ์พร อินตา ๙๙๙.๙๙
๑๓๒ นายอุทิศ แสงมาศ ๓,๐๐๐
๑๓๓ นายอุดม-นางสา ไชยภา ๑,๐๐๐
๑๓๔ คุณยายกา พงษ์สุระ และลูกหลาน ๓,๐๐๐
๑๓๕ คณะกรรมการศิษยานุศิษย์ อุทิศให้พระครูโพธิศาสนการ ๑๐ ๕,๐๐๐
๑๓๖ นายธนกฤต บุญปัญญา ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๑๓๗ คณะคุณพ่อลุน อำเภอปักธงชัย ๑,๑๐๐
๑๓๘ นายปราโมทย์ แหวนเงิน ๑,๐๐๐
๑๓๙ นางน้อย ไชยภา พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๑๔๐ คุณแม่โรม ไชยภา ๕๐๐
๑๔๑ คุณพ่อกม มโนรส พร้อมครอบครัว ๔๐๐
๑๔๒ นางสวอย วงศ์ภักดี ๒๐๐
๑๔๓ นายเพียรศักดิ์ สุภากุล และครอบครัว ๕๐๐
๑๔๔ นายทองสุข คำมา ๑,๐๐๐
๑๔๕ พระครูภัทรนันทโกวิท ๑,๐๐๐
๑๔๖ คณะสงฆ์วัดพิมาย ๑,๐๐๐
๑๔๗ คุณแม่ยอน ชัยวิเศษ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๔๘ นายบุญเกี้ยง ไชยภา ๗๐๐
๑๔๙ นางสาวลลิดา แหวนวงษ์ ๕๐๐
๑๕๐ นายปิยพัทธ์ บุญประกอบ ๑,๐๐๐
๑๕๑ ร้านอุดมทรัพย์อุทุมพรพิสัย ๕๐๐
๑๕๒ คุณพ่อดำ ระยับศรี ๑,๐๐๐
๑๕๓ นายกฤตภาส กล้วยนิจ ๕๐๐
๑๕๔ นายยิ่งยศ ทวีชาติ ๕๐๐
๑๕๕ พระยุทธนา อินตา ๑,๐๐๐
๑๕๖ นางสำรอง ไชยภา ๑,๐๐๐
๑๕๗ นายบุญส่ง ผาฉิมพลี ๕๐๐
๑๕๘ คณะลูกหลาน อุทิศให้คุณพ่อหนู ไชยภา ๑,๐๐๐
๑๕๙ คุณแม่ทองคำ การะเกด ๑,๐๐๐
๑๖๐ นายวงษ์ นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๖๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรินภคณา นาคนวล และครอบครัว ๑๐๐
๑๖๒ นายยุทธศักดิ์ สมสีดา-น.ส.ตรีนุช หงส์จันทร์ ๑,๐๐๐
๑๖๓ แม่ประทุม สุขดี พร้อมครอบครัว ๑๐๐
๑๖๔ คุณชนิศา ใจดี ๑๐๐
๑๖๕ แม่สนอง ใหมทอง ๑๐๐
๑๖๖ แม่จำนงค์ โต๊ะคำ ๑๐๐
๑๖๗ คุณบุญเทวาฤทธิ์-ปิ่นนารายณ์ ๒๐๐
๑๖๘ ร้านฉั่วใจฮวด ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๑๖๙ โรงเรียนปรางค์กู่ ๑,๖๕๖
๑๗๐ คุณนรมน ชัยวิเศษ – สิบตำรวจตรีเจษฎากร สุขโข พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๗๑ คุณแม่แสง นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๗๒ คุณฟ้าสาง นาคนวล พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๑๗๓  ด.ต.ธงชัย อินตะนัย ๑,๐๐๐
๑๗๔ นายทวีศักดิ์ ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๗๕ นายสากล-นางจิตใส นาคนวล พร้อมครอบครัว ๓,๐๐๐
๑๗๖ คณะลูกหลาน อุทิศให้คุณพ่ออุดม ไชยภา ๑๐ ๕,๐๐๐
๑๗๗ นายบุญเลี้ยง- นางเลื่อน นนทวงศ์ ๑,๑๐๐
๑๗๘ นายสัมฤทธิ์ ปาปะขา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๗๙ คณะลูกหลาน อุทิศให้คุณแม่พา ทวีชาติ ๓,๐๐๐
๑๘๐ คุณนิวัฒน์ ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๑๘๑ นางทองใบ นาคนวล ๑,๐๐๐
๑๘๒ คุณยายรอง วิลาสิณี ๕๐๐
๑๘๓ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ๑๕ ๗,๖๐๐
๑๘๔ ร้านต้นไม้เฟอร์นิเจอร์ตลาดช่องจอม ๕๐๐
๑๘๕ พระอินทร์ สนฺตจิตฺโต ๕๐๐
๑๘๖ คณะลูกหลาน อุทิศให้คุณพ่อบุญมี ทวีชาติ ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๑๘๗ นายสิม แหวนเงิน ๕๐๐
๑๘๘ นางแหลม สีดำ ๕๐๐
๑๘๙ นางแยง พันจันดา ๕๐๐
๑๙๐ คุณพ่อบิน ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑๐ ๕,๐๐๐
๑๙๑ คณะลูกหลาน อุทิศให้คุณแม่พา นาคนวล ๑,๐๐๐
๑๙๒ นางเอี้ยง สมคณะ ๑,๐๐๐
๑๙๓ คุณสมพาน ผักไหม คุณคำกรอง ผักไหม ๕๐๐
๑๙๔ คุณกนกอร ทวีชาติ ๕๐๐
๑๙๕ คุณแม่เกษม กระสังข์ ๕๐๐
๑๙๖ คุณแม่สิน ไชยภา ๓๐๐
๑๙๗ นางสำริจ ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๙๘ พระอธิการที อาภสฺสโร ๑๐ ๕,๐๐๐
๑๙๙ แม่ชีวันทา ปุราทะเน ๕๐๐
๒๐๐ คุณนิติศาพร ใสย์แก้ว พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๒๐๑ คุณสง่า – คุณเรืองรอง พันจันดา ๕๐๐
๒๐๒ คุณบุญเลิศ จันทอง และครอบครัว ๕๐๐
๒๐๓ คุณประมวล อสิพงษ์ ๑,๐๐๐
๒๐๔ คุณประเสริฐศักดิ์ จันทอง,คุณญาดา ชัยวิเศษ,ชมภู แสงราช ๕๐๐
๒๐๕ นางพา ทวีชาติ และลูกหลาน อุทิศให้นายองอาจ ทวีชาติ ๓,๐๐๐
๒๐๖ ผู้ใหญ่ทองคำ ระยับศรี ๑,๐๐๐
๒๐๗ นายสมัย จันทร์สมุทร ๑,๒๗๕
๒๐๘ นายธนวัฒน์ ทวีชาติ และครอบครัว ๒,๐๐๐
๒๐๙ พระสวน นาคนวล ๕๐๐
๒๑๐ พระอธิการอุดร นิภากโร ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๒๑๑ นางสาวจินดารัตน์ ศิลาชัย ๓,๐๐๐
๒๑๒ บุญออกพรรษาวัดนาครินทร์ ปี ๒๕๖๖ ๒,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๙๘๖ ๕๐๑,๐๐๐