วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ภาพกิจกรรม ปี 2564

640103 คลิ๊ก ➡️  พิธีวางศิลาฤกษ์หอระฆังวัดนาครินทร์

640215 คลิ๊ก ➡️   รายนามเจ้าภาพผู้ร่วมสร้างหอระฆังวัดนาครินทร์

640226 คลิ๊ก ➡️  กิจกรรมวันมาฆบูชา

640228 คลิ๊ก ➡️ ประมาลกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์

640326 คลิ๊ก ➡️  กิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง