วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ทำเนียบพระวินยาธิการ

 
พระครูอุดมปุญญาทร
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลตูม-สวย
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศน.ม.
ที่อยู่ วัดบ้านบึง ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
 

พระปลัดประดิษ  ธีรวํโส
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลตูม-สวย
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ.
ที่อยู่ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
 

พระวรากร  ธมฺมวโร
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลกู่
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ที่อยู่ วัดบ้านกู่  ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
 

พระสมุห์วชิรปัญญา  วชิรญาโณ
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลกู่
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศน.บ.
ที่อยู่ วัดโสนโพธาราม  ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
 

พระมหาบุญกอง  จนฺทธมฺโม
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลพิมาย เขต ๑
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๗
ที่อยู่ วัดสนาย  ตำบลพิมาย  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ


พระครูจารุวรรณพิมล
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลพิมาย เขต ๑
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ที่อยู่ วัดหนองหิน  ตำบลดู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
 

พระมหาวินัย  จินฺตามโย
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลพิมาย เขต ๒
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ.
ที่อยู่ วัดศรีปรางค์กู่  ตำบลพิมายเหนือ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ


พระอธิการสังวาล  จนฺทวํโส
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลพิมาย เขต ๒
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ.
ที่อยู่ วัดโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนือ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

พระครูปิยสีลานุยุต
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๑
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ที่อยู่  วัดดอนหลี ตำบลสมอ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ


พระสมพร  อคฺควีโร
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๑
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ.
ที่อยู่  ที่พักสงฆ์ปราสาทภาวนา  ตำบลสมอ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ


พระครูโพธิบุญกิจ
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๒
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ที่อยู่  วัดโพธิ์ศรี  ตำบลสมอ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๒
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ค.ม.
ที่อยู่ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ
 

พระสมภพ  ขนฺติสาโร
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๓
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ที่อยู่  วัดกอกหวาน  ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ


พระประยูร  อภิปาโล
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๓
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ที่อยู่  วัดโคกสูง  ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ


พระอธิการรถเสน  ทีปธมฺโม
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลสำโรงปราสาท
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ที่อยู่  วัดบ้านหว้าน  ตำบลสำโรงปราสาท  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ


พระใบฎีกาสมยศ  ยสินฺธโร
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลสำโรงปราสาท
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ที่อยู่  วัดหนองผึ้ง  ตำบลสำโรงปราสาท  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ


พระอธิการธนวัฒน์  วิตฺตกาโร
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลหนองเชียงทูน
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ที่อยู่  วัดบ้านบ่อ  ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ


พระใบฎีกาทนงศักดิ์  จนฺทสีโล
ตำแหน่ง   พระวินยาธิการ ประจำตำบลหนองเชียงทูน
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.ม.
ที่อยู่  วัดหนองคูขาม  ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ