วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์อำเภอปรางค์กู่

ลำดับที่ ราชทินนาม วัด ชั้นสมณศักดิ์

พระมหานิยม ญาณสิทฺธิ ศาลา ป.ธ.๙

พระครูสิรินพวัฒน์ ระหาร ทจอ.ชอ.

พระครูมงคลสีลวิสุทธิ์ ขอนแต้ ทจอ.ชอ.

พระครูวรรณสารโสภณ นาครินทร์ จอ.ชท.

พระมหาบุญกอง จนฺทธมฺโม สนาย ป.ธ.๗

พระมหาวินัย จินฺตามโย ศรีปรางค์กู่ ป.ธ.๗

พระครูปริยัติสีลาภรณ์ ระกา รจอ.ชอ.

พระครูศาสนกิจวิมล หนองเชียงทูน จต.ชอ.

พระครูอภินันท์สังฆกิจ โนนดู่ จต.ชอ.

๑๐

พระครูชาครธรรมคุณ บ้านกู่ จต.ชอ.

๑๑

พรครูสุขุมกัลยาณกิจ สมอ จต.ชอ.

๑๒

พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์ ศาลา จต.ชท.

๑๓

พระครูปภาสโพธิวรคุณ ศิริสว่าง จต.ชท.

๑๔

พระครูประภัศร์จันทวัฒน์ แสงจันทร์ จต.ชต.

๑๕

พระครูสุจิณประภากร กอกหวาน จต.ชต.

๑๖

พระครูวิมลพุทธิสาร สวาย จร.ชอ.

๑๗

พระครูภัทรนันทโกวิท พิมาย จร.ชอ.

๑๘

พระครูอุดมปุญญาทร บ้านบึง จร.ชอ.

๑๙

พระครูโพธิอินทไพศาล เกาะกระโพธิ์ จร.ชท.

๒๐

พระครูสุธรรมกิจวิมล บ้านพอก จร.ชท.

๒๑

พระครูโพธิบุญกิจ โพธิ์ศรี จร.ชท.

๒๒

พระครูจารุวรรณพิมล หนองหิน จร.ชท.

๒๓

พระครูเกษมจันทวงศ์ บ้านตูม จร.ชท.

๒๔

พระครูปิยสีลานุยุต ดอนหลี่ จร.ชท.

๒๕

พระครูวิชัยธรรมาภินันท์ บ้านสนวน จร.ชท.

๒๖

พระครูธีรกิจานุกูล นาครินทร์ รจร.

๒๗

พระมหาชานนท์  นนฺทวโร ระกา ป.ธ.๕

๒๘

พระครูปลัดสุดีย์ สาทโร แสงจันทร์ ฐานานุกรม ชั้นราช

๒๙

พระปลัดบุญเพ็ง  ชยสาโร นาครินทร์ ฐานานุกรม จอ.

๓๐

พระมหาเอื้อ  อรุโณ บ้านกะดึ ป.ธ.๓

๓๑

พระมหาวีระชัย อธิปญฺโญ หนองคูอาวอย ป.ธ.๓

๓๒

พระมหาเฉลิม  ธมฺมรํสี นาครินทร์ ป.ธ.๓

๓๓

พระครูสังฆรักษ์ทองใส ปภาโส จานโง ฐานานุกรม ชั้นราช

๓๔

พระสมุห์วชิระปัญญา วชิรญาโณ โสนโพธาราม ฐานานุกรม จอ.

๓๕

พระสมุห์ประวิทย์ ปวิชฺชญฺญู ปราสาททามจาน ฐานานุกรม จอ.

๓๖

พระใบฎีกาทะนงศักดิ์  จนฺทสีโล ป่ากุญชรวนาราม ฐานานุกรม จอ.

หมายเหตุ เรียงลำดับตามชั้นสมณศักดิ์