วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์อำเภอปรางค์กู่

ลำดับที่ ราชทินนาม วัด ชั้นสมณศักดิ์

พระมหานิยม ญาณสิทฺธิ ศาลา ป.ธ.๙

พระครูสิรินพวัฒน์ ระหาร ทจอ.ชอ.

พระครูวรรณสารโสภณ นาครินทร์ จอ.ชท.

พระมหาบุญกอง จนฺทธมฺโม สนาย ป.ธ.๗

พระมหาวินัย จินฺตามโย ศรีปรางค์กู่ ป.ธ.๗

พระครูปริยัติสีลาภรณ์ ระกา รจอ.ชอ.

พระครูศาสนกิจวิมล หนองเชียงทูน จต.ชอ.

พระครูอภินันท์สังฆกิจ โนนดู่ จต.ชอ.

พระครูชาครธรรมคุณ บ้านกู่ จต.ชอ.

๑๐

พรครูสุขุมกัลยาณกิจ สมอ จต.ชท.

๑๑

พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์ ศาลา จต.ชท.

๑๒

พระครูปภาสโพธิวรคุณ ศิริสว่าง จต.ชท.

๑๓

พระครูประภัศร์จันทวัฒน์ แสงจันทร์ จต.ชต.

๑๔

พระครูสุจิณประภากร กอกหวาน จต.ชต.

๑๕

พระครูวิมลพุทธิสาร สวาย จร.ชอ.

๑๖

พระครูภัทรนันทโกวิท พิมาย จร.ชอ.

๑๗

พระครูโพธิอินทไพศาล เกาะกระโพธิ์ จร.ชท.

๑๘

พระครูอุดมปุญญาทร บ้านบึง จร.ชท.

๑๙

พระครูสุธรรมกิจวิมล บ้านพอก จร.ชท.

๒๐

พระครูโพธิบุญกิจ โพธิ์ศรี จร.ชท.

๒๑

พระครูจารุวรรณพิมล หนองหิน จร.ชท.

๒๒

พระครูเกษมจันทวงศ์ บ้านตูม จร.ชท.

๒๓

พระครูปิยสีลานุยุต ดอนหลี่ จร.ชท.

๒๔

พระครูมงคลธรรมปีติ บ้านหว้า จร.ชท.

๒๕

พระครูวิชัยธรรมาภินันท์ บ้านสนวน จร.ชท.

๒๖

พระมหาชานนท์  นนฺทวโร ระกา ป.ธ.๕

๒๗

พระมหาอนุวรรตน์ ถาวรจิตฺโต ศรีปรางค์กู่ ป.ธ.๕

๒๘

พระครูปลัดประวิทย์  ปวิชฺชญฺญู ปราสาททามจาน ฐานานุกรรม ชั้นเทพ

๒๙

พระครูปลัดสุดีย์ สาทโร แสงจันทร์ ฐานานุกรม ชั้นราช

๓๐

พระปลัดประดิษ  ธีรวํโส นาครินทร์ ฐานานุกรม จอ.

๓๑

พระมหาเอื้อ  อรุโณ กะดึ ป.ธ.๓

๓๒

พระมหาวีระชัย อธิปญฺโญ หนองคูอาวอย ป.ธ.๓

๓๓

พระมหาสมโภช  สุภทฺโท ศาลา ป.ธ.๓

๓๔

พระมหาเฉลิม  ธมฺมรํสี นาครินทร์ ป.ธ.๓

๓๕

พระครูสังฆรักษ์ทองใส ปภาโส จานโง ฐานานุกรม ชั้นราช

๓๖

พระสมุห์วชิรปัญญา วชิรญาโณ โสนโพธาราม ฐานานุกรม จอ.

๓๗

พระสมุห์บุญเพ็ง  ชยสาโร นาครินทร์ ฐานานุกรม จอ.

๓๘

พระใบฎีกาภควิชญ์ ปุญฺญชาโต ป่ากุญชรวนาราม ฐานานุกรมราชาคณะ ชั้นสามัญ

๓๙

พระใบฎีกาสมยศ ยสินฺธโร หนองผึ้ง ฐานานุกรม จอ.

๔๐

พระใบฎีกาทะนงศักดิ์  จนฺทสีโล หนองคูขาม ฐานานุกรม จอ.

หมายเหตุ เรียงลำดับตามชั้นสมณศักดิ์