วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ทำเนียบเจ้าอาวาส

 

 

พระครูวรรณสารโสภณ
ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์
โทรศัพท์  –
 

เจ้าอธิการดอน จนฺทโชโต
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลตูม-สวาย – เจ้าอาวาสวัดตูมสามัคคี
โทรศัพท์  –
 

พระครูเกษมจันทวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านตูม
โทรศัพท์  –
 

พระครูอุดมปุญญาทร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านบึง
โทรศัพท์  –
 

พระครูวิมลพุทธิสาร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสวาย
โทรศัพท์  –
 

พระเมธีวัชรบัณฑิต  ศ.ดร.
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าคอยนาง
โทรศัพท์  –
 

พระสมศักดิ์ ปุญฺญผโล
ตำแหน่ง  รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ากุญชรวนาราม
โทรศัพท์  –
 

พระทศพล ฐิตสุโข
ตำแหน่ง หัวหน้าที่พักสงฆ์น้ำอ้อม
โทรศัพท์  –
 

พระครูชาครธรรมคุณ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลกู่ – เจ้าอาวาสวัดบ้านกู่
โทรศัพท์  –
 

พระครูสุธรรมกิจวิมล
ตำแหน่ง รองเจ้าคณะตำบลกู่ – เจ้าอาวาสวัดบ้านพอก
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการสถาพร อธิปญฺโญ
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปรางค์กู่
โทรศัพท์  –


พระมหาเอื้อ อรุโณ
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านกะดึ
โทรศัพท์  –
 

พระครูโพธิอินทไพศาล
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเกาะกระโพธิ์
โทรศัพท์  –
 

พระครูสุธรรมกิจวิมล
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านหว้า
โทรศัพท์  –
 

พระเลียน ธมฺมสารโณ
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านสามขา
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการตัง ญาณวีโร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโสนโพธาราม
โทรศัพท์  –
 

พระธนสิทธิ์  จนฺทาโภ
ตำแหน่ง หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านกระโพธิ์
โทรศัพท์  –
 

พระวรวุฒิ ฐิตสํวโร
ตำแหน่ง หัวหน้าที่พักสงฆ์ม่วงหนองยาว
โทรศัพท์  –
 

พระทรัพย์ สุเมโธ
ตำแหน่ง หัวหน้าที่พักสงฆ์เกาะตาพวง
โทรศัพท์  –
 

พระครูอภินันท์สังฆกิจ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๑ – เจ้าอาวาสวัดโนนดู่
โทรศัพท์  –
 

พระมหาบุญกอง  จนฺทธมฺโม
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสนาย
โทรศัพท์  –


พระมหาวีระชัย  อธิปญฺโญ
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองคูอาวอย
โทรศัพท์  –
 

พระครูจารุวรรณพิมล
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองหิน
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการอุดร นิภากโร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโนนสำโรง
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการสุนทร  อาทโร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดขามหนองครอง
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการกิจจา  ปภากโร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
โทรศัพท์  –
 

พระคูณ กุสลจิตฺโต
ตำแหน่ง หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านสะเอิง
โทรศัพท์  –
 

พระครูปริยัติสีลาภรณ์
ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดระกา
โทรศัพท์  –
 

พระมหาวินัย จินฺตามโย
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๒ – เจ้าอาวาสวัดศรีปรางค์กู่
โทรศัพท์  –
 

พระณรงค์ อริยวํโส
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์สามัคคี
โทรศัพท์  –
 

พระครูภัทรนันทโกวิท
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพิมาย
โทรศัพท์  –
 

พระศรีประสิทธิ์ สิทฺธิญาโณ
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการบุญมี อธิปญฺโญ
ตำแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดบ้านไฮ
โทรศัพท์  –
 

พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เขต ๑ – เจ้าอาวาสวัดศาลา
โทรศัพท์  –
 

พระศรีธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองเชียงทูน
โทรศัพท์  –
 

พระสมชาย จนฺทปญฺโญ
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองระนาม
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการที อาภสฺสโร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมัดกา
โทรศัพท์  –
 

พระใบฎีกาทนงศักดิ์  จนฺทสีโล
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองคูขาม
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการธนวัฒน์  วิตฺตกาโร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อ
โทรศัพท์  –
 

พระมหานิยม ญาณสิทฺธิ
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองแต้
โทรศัพท์  –
 

พระครูปภาสโพธิวรคุณ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เขต ๒ – เจ้าอาวาสวัดศิริสว่าง
โทรศัพท์  –


พระกรวุฒิ กนฺตสีโล
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านเพ็ก
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการดา ขนฺติพโล
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่ากระโดน
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการสมเด็จ  ปิยสีโล
ตำแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดกำแมด
โทรศัพท์  –
 

พระครูมงคลสีลวิสุทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสำโรงปราสาท – เจ้าอาวาสวัดขอนแต้
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการสมพงษ์  ญาณสุโภ
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสมโภช
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการมานิต  กลฺยาโณ
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองแคน
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการรถเสน  ทีปธมฺโม
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านหว้าน
โทรศัพท์  –
 

พระประยูร อาภสฺสโร
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองผึ้ง
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการบุดดา  รตนญาโณ
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสำโรงปราสาท
โทรศัพท์  –
 

พระพีชพงษ์ ฐิตปุญฺโญ
ตำแหน่ง หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านโจด
โทรศัพท์  –
 

พระบุญเรือง สุทฺธิวิถี
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงแก้ววิถีวิมุตติ
โทรศัพท์  –
 

พระครูสิรินพวัฒน์
ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ – เจ้าอาวาสวัดระหาร
โทรศัพท์  –
 

พระครูประภัศร์จันทวัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๑ – เจ้าอาวาสวัดแสงจันทร์
โทรศัพท์  –
 

พระครูปิยสีลานุยุต
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดดอนหลี่
โทรศัพท์  –
 

พระครูสังฆรักษ์ทองใส  ปภาโส
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดจานโง
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการเยศ  สุชาโต
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกระต่ายดอน
โทรศัพท์  –
 

พระครูปลัดประวิทย์ ปวิชฺชญฺญู
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปราสาททามจาน
โทรศัพท์  –
 

พระสมพร  อคฺควีโร
ตำแหน่ง หัวหน้าที่พักสงฆ์ปราสาทภาวนา
โทรศัพท์  –
 

พระสอน  โอภาโส
ตำแหน่ง หัวหน้าที่พักสงฆ์กระต่ายด่อนน้อย
โทรศัพท์  –
 

พระโชคนิรันดร์ โชติปญฺโญ
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดสมอ
โทรศัพท์  –
 

พระครูโพธิบุญกิจ
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการแสน  ปสนฺโน
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีประชาสามัคคี
โทรศัพท์  –
 

พระครูวิชัยธรรมาภินันท์
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านสนวน
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการสุทิศ  ธีรปญฺโญ
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองนกทา
โทรศัพท์  –
 

พระครูสุจิณประภากร
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๓ – เจ้าอาวาสวัดกอกหวาน
โทรศัพท์  –
 

พระเรวัต สิริจนฺโท
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดนาวา
โทรศัพท์  –
 

พระสิทธิพร  สิทฺธิวโร
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองตลาด
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการพัด  ปญฺญาวุฑฺโฒ
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโคกสูง
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการใย ปภากโร
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนาดี
โทรศัพท์  –
 

พระอธิการวิเชียร  วิชโย
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดดอนเหลือม
โทรศัพท์  –
 

พระสมชาย สมจิตฺโต
ตำแหน่ง หัวหน้าที่พักสงฆ์โนนบัลลัง
โทรศัพท์  –