วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ภาพกิจกรรม ปี 2563

630128 คลิ๊ก➡️  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล
630705 คลิ๊ก➡️  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มอบทุนการศึกษา
630706 คลิ๊ก➡️  พระสงฆ์อธิษฐานเข้าอยู่จำพรรษา
630720 คลิ๊ก➡️  สวดมนต์วันพระ
630922 คลิ๊ก➡️  พระปริยัตินิเทศก์ออกนิเทศพระสอนปริยัติธรรม แผนกธรรรม
630922 คลิ๊ก➡️  เตรียมสถานที่ทำบุญออกพรรษา
631001 คลิ๊ก➡️  กิจกรรมแห่ปราสาทผึ้ง
631002 คลิ๊ก➡️  แห่ข้าวพันก้อน และถวายข้าวเม่าวันออกพรรษา
631003 คลิ๊ก➡️  ตักบาตรเทโวโรหณะ
631225 คลิ๊ก➡️  รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
631227 คลิ๊ก➡️  คณะสงฆ์มุทิตาสักการะหลวงพ่อฯ 76 ปี 56 พรรษา