วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ทำเนียบเจ้าคณะ รองเจ้าคณะ และเลขานุการ

 

 

พระครูวรรณสารโสภณ
ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  ๐๙๓ ๒๒๔๙ ๒๙๙

พระสมุห์บุญเพ็ง ชยสาโร
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
ที่อยู่ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  ๐๖๑-๑๖๗๗๓๕๘
 

พระครูสิรินพวัฒน์
ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดระหาร ตำบลสมอ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๗-๐๒๖๐๑๓๓


พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ
ตำแหน่ง เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
ที่อยู่ วัดมหาพุทธาราม ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๘๖๕ ๐๗๒๐


พระครูปริยัติสีลาภรณ์
ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดระกา ตำบลพิมาย  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๙๖๑๗๓๘


พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี
ตำแหน่ง เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
ที่อยู่ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  ๐๘ ๑๗๔๗ ๑๗๖๓

พระครูชาครธรรมคุณ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลกู่  (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดบ้านกู่ ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๗๗๖๖๕


พระครูสุธรรมกิจวิมล
ตำแหน่ง รองเจ้าคณะตำบลกู่
ที่อยู่ วัดบ้านพอก ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๕๕๘๖๗

พระบัวทอง วิสุทฺโธ
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลกู่
ที่อยู่ วัดบ้านพอก ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –


พระครูอภินันท์สังฆกิจ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๑ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดโนนดู่ ตำบลดู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘-๔๔๒๙๗๔๘๙


พระจำรัส  ปญฺญาธโร
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๑
ที่อยู่ วัดโนนดู่ ตำบลดู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –


พระครูประภัศร์จันทวัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๑ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดแสงจันทร์ ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๙๙๔๐๑๑


พระครูปลัดสุดีย์ สาทโร
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๑
ที่อยู่ วัดแสงจันทร์  ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –


พระครูสุจิณประภากร
ตำแหน่ง รักษาการเจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๒
ที่อยู่ วัดกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๖๒-๑๖๔๗๐๐๖

(ว่าง)
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๒
ที่อยู่ –
โทรศัพท์  –
 

พระครูสุจิณประภากร
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๓ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๖๒-๑๖๔๗๐๐๖

พระประยูร อภิปาโล
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๓
ที่อยู่ วัดโคกสูง ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –

พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เขต ๑
ที่อยู่ วัดศาลา ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์


พระวรพล เตชวโร
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เขต ๑
ที่อยู่ วัดป่ากระโดน ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –

พระครูปภาสโพธิวรคุณ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เขต ๒ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดศิริสว่าง ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๙๑๙๑๖๖
 


พระประทีป อนงฺคโณ
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เขต ๒
ที่อยู่ วัดศิริสว่าง ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –
 

พระครูมงคลสีลวิสุทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสำโรงปราสาท (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดขอนแต้ ตำบลสำโรงปราสาท  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๓๓๔๙๔๘

พระธวัชชัย  ชยวุฑฺโฒ
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลสำโรงปราสาท
ที่อยู่ วัดสำโรงปราสาท ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –


เจ้าอธิการดอน จนฺทโชโต
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลตูม-สวาย
ที่อยู่ วัดตูมสามัคคี ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๖๒-๗๔๐๐๓๕๑


พระสังวาล สุปญฺโญ
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลตูม-สวาย
ที่อยู่ วัดตูมสามัคคี ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –


พระมหาวินัย จินฺตามโย
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๒
ที่อยู่ วัดศรีปรางค์กู่ ตำบลพิมายเหนือ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๘๔๗๑๘๔


พระมหาชานนท์ นนฺทวโร
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๒
ที่อยู่ วัดระกา ตำบลพิมาย  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –