วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ทำเนียบผู้นำหมู่บ้านในสังกัดวัดนาครินทร์

 

นายจำรูญ นาคนวล
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านรงระ หมู่ ๘ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

นายเทวลิตร ทวีชาติ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านขี้นาค หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 

นายสุรัตน์  สถาน
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านขี้นาคน้อย หมู่ ๗ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 

นางดาวรุ่ง ผักไหม
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านพล็อง หมู่ ๙ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ