วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์
เจ้าอธิการนนท์  เตชปญฺโญ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๔๗๕

 

พระอธิการลี   ลกฺขิตธมฺโม

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๕
พระอธิการแก้ว  ฉนฺทสีโล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๙๑


เจ้าอธิการตา  เหมิโก

ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๕๑๐
พระอธิการเฟื้อย  วราโภ

ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๕

 

พระครูวรรณสารโสภณ

ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๑๕ – ปัจจุบัน