วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Archives by Month:

Archives by Year:

บวชนาคหมู่ ชูนาคใหม่

บวชนาคหมู่ ชูนาคใหม่

>>เมื่อ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระค […]