วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Archives by Month:

Archives by Year:

ประชุมคณะสงฆ์ปรางค์กู่ คัดเลือกเจ้าคณะตำบลใหม่

ประชุมคณะสงฆ์ปรางค์กู่ คัดเลือกเจ้าคณะตำบลใหม่

วันนี้ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ประมาณ ๑๓.๐๐ น. พระคร […]