วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

Archives by Month:

Archives by Year:

ชาวพุทธรวมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระสงฆ์

ชาวพุทธรวมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระสงฆ์

วันนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 08.30 น. พุทธศา […]