วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

รายชื่อพระสงฆ์สมณศักดิ์อำเภอปรางค์กู่

ลำดับที่ ราชทินนาม วัด ชั้นสมณศักดิ์

พระครูพิพิธสังฆการ ปรางค์กู่ จอ.ชพ.

พระครูสิรินพวัฒน์ ระหาร ทจอ.ชอ.

พระมหาบุญกอง จนฺทธมฺโม สนาย ป.ธ.๗

พระมหาวินัย จินฺตามโย ศรีปรางค์กู่ ป.ธ.๗

พระครูวรรณสารโสภณ นาครินทร์ รจอ.ชอ.

พระครูศาสนกิจวิมล หนองเชียงทูน จต.ชอ.

พระครูอภินันท์สังฆกิจ โนนดู่ จต.ชอ.

พระครูชาครธรรมคุณ บ้านกู่ จต.ชอ.

พรครูสุขุมกัลยาณกิจ สมอ จต.ชท.

๑๐

พระครูประภัศร์จันทวัฒน์ แสงจันทร์ จต.ชต.

๑๑

พระครูโพธิศาสนการ โพธิ์สามัคคี จร.ชอ.

๑๒

พระครูวิมลพุทธิสาร สวาย จร.ชอ.

๑๓

พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์ ศาลา จร.ชอ.

๑๔

พระครูภัทรนันทโกวิท พิมาย จร.ชอ.

๑๕

พระครูปริยัติสีลาภรณ์ ระกา จร.ชท.

๑๖

พระครูปภาสโพธิวรคุณ ศิริสว่าง จร.ชท.

๑๗

พระครูสุจิณประภากร กอกหวาน จร.ชท.

๑๘

พระครูโพธิอินทไพศาล เกาะกระโพธิ์ จร.ชท.

๑๙

พระครูอุดมปุญญาทร บ้านบึง จร.ชท.

๒๐

พระครูสุธรรมกิจวิมล บ้านพอก จร.ชท.

๒๑

พระครูโพธิบุญกิจ โพธิ์ศรี จร.ชท.

๒๒

พระครูสุภกิจจาภรณ์ หนองคูอาวอย จร.ชท.

๒๓

พระครูวรธรรมกิจจาทร หนองระนาม จร.ชท.

๒๔

พระครูจารุวรรณพิมล หนองหิน จร.ชท.

๒๕

พระครูเกษมจันทวงศ์ บ้านตูม จร.ชท.

๒๖

พระครูปิยสีลานุยุต ดอนหลี่ จร.ชท.

๒๗

พระมหาชานนท์  นนฺทวโร ระกา ป.ธ.๕

๒๘

พระมหาเอื้อ  อรุโณ กะดึ ป.ธ.๓

๒๙

พระมหาวีระชัย อธิปญฺโญ หนองคูอาวอย ป.ธ.๓

๓๐

พระมหาสมโภช  สุภทฺโท ศาลา ป.ธ.๓

๓๑

พระมหาเฉลิม  ธมฺมรํสี นาครินทร์ ป.ธ.๓

๓๒

พระมหาปฐมพงศ์  ชวนวโร ระกา ป.ธ.๓

๓๓

พระสมุห์วชิรปัญญา วชิรญาโณ โสนโพธาราม ฐานานุกรม จอ.

๓๔

พระใบฎีกาสมยศ ยสินฺธโร หนองผึ้ง ฐานานุกรม จอ.