วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

รายชื่อพระสงฆ์สมณศักดิ์อำเภอปรางค์กู่

 

ลำดับที่ ราชทินนาม วัด ชั้นสมณศักดิ์

พระครูพิพิธสังฆการ ปรางค์กู่ จอ.ชพ.

พระครูสิรินพวัฒน์ ระหาร ทจอ.ชอ.

พระครูวรรณสารโสภณ นาครินทร์ จอ.ชท.

พระมหาบุญกอง จนฺทธมฺโม สนาย ป.ธ.๗

พระมหาวินัย จินฺตามโย ศรีปรางค์กู่ ป.ธ.๗

พระครูปริยัติสีลาภรณ์ ระกา รจอ.ชท.

พระครูศาสนกิจวิมล หนองเชียงทูน จต.ชอ.

พระครูอภินันท์สังฆกิจ โนนดู่ จต.ชอ.

พระครูชาครธรรมคุณ บ้านกู่ จต.ชอ.

๑๐

พรครูสุขุมกัลยาณกิจ สมอ จต.ชท.

๑๑

พระครูประภัศร์จันทวัฒน์ แสงจันทร์ จต.ชต.

๑๒

พระครูโพธิศาสนการ โพธิ์สามัคคี จร.ชอ.

๑๓

พระครูวิมลพุทธิสาร สวาย จร.ชอ.

๑๔

พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์ ศาลา จร.ชอ.

๑๕

พระครูภัทรนันทโกวิท พิมาย จร.ชอ.

๑๖

พระครูปภาสโพธิวรคุณ ศิริสว่าง จร.ชท.

๑๗

พระครูสุจิณประภากร กอกหวาน จร.ชท.

๑๘

พระครูโพธิอินทไพศาล เกาะกระโพธิ์ จร.ชท.

๑๙

พระครูอุดมปุญญาทร บ้านบึง จร.ชท.

๒๐

พระครูสุธรรมกิจวิมล บ้านพอก จร.ชท.

๒๑

พระครูโพธิบุญกิจ โพธิ์ศรี จร.ชท.

๒๒

พระครูวรธรรมกิจจาทร หนองระนาม จร.ชท.

๒๓

พระครูจารุวรรณพิมล หนองหิน จร.ชท.

๒๔

พระครูเกษมจันทวงศ์ บ้านตูม จร.ชท.

๒๕

พระครูปิยสีลานุยุต ดอนหลี่ จร.ชท.

๒๖

พระมหาชานนท์  นนฺทวโร ระกา ป.ธ.๕

๒๗

พระมหาอนุวรรตน์ ถาวรจิตฺโต ศรีปรางค์กู่ ป.ธ.๕

๒๘

พระครูปลัดประวิทย์  ปวิชฺชญฺญู นาครินทร์ ฐานานุกรรม ชั้นเทพ

๒๙

พระครูปลัดสุดีย์ สาทโร แสงจันทร์ ฐานานุกรม ชั้นราช

๓๐

พระปลัดประดิษ  ธีรวํโส นาครินทร์ ฐานานุกรม จอ.

๓๑

พระมหาเอื้อ  อรุโณ กะดึ ป.ธ.๓

๓๒

พระมหาวีระชัย อธิปญฺโญ หนองคูอาวอย ป.ธ.๓

๓๓

พระมหาสมโภช  สุภทฺโท ศาลา ป.ธ.๓

๓๔

พระมหาเฉลิม  ธมฺมรํสี นาครินทร์ ป.ธ.๓

๓๕

พระมหาปฐมพงศ์  ชวนวโร ระกา ป.ธ.๓

๓๖

พระครูสังฆรักษ์ทองใส ปภาโส จานโง ฐานานุกรม ชั้นราช

๓๗

พระสมุห์วชิรปัญญา วชิรญาโณ โสนโพธาราม ฐานานุกรม จอ.

๓๘

พระสมุห์บุญเพ็ง  ชยสาโร นาครินทร์ ฐานานุกรม จอ.

๓๙

พระใบฎีกาสมยศ ยสินฺธโร หนองผึ้ง ฐานานุกรม จอ.

๔๐

พระใบฎีกาทะนงศักดิ์  จนฺทสีโล หนองคูขาม ฐานานุกรม จอ.