วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ทำเนียบพระภิกษุสามเณร แม่ชี วัดนาครินทร์

 


พระครูวรรณสารโสภณ รวิวณฺโณ (เฟื่อง อัครชาติ)
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, รจอ.ปรางค์กู่
อุปสมบท  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๗
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๒๖
มัธยมปลาย กศน.ปรางค์กู่ พ.ศ.๒๕๔๔
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๔
ปริญญาโท พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๙
 

พระประดิษ ธีรวํโส (ทวีชาติ)
ตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์
อุปสมบท  ๘ เมษายน ๒๕๔๓
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๔๕
มัธยมปลาย กศน.ปรางค์กู่ พ.ศ.๒๕๔๖
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๑


พระบุญเพ็ง ชยสาโร (ชัยวิเศษ)
ตำแหน่ง
  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
อุปสมบท ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๖๑
กำลังศึกษาปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี (ธรรมวัตร)
ตำแหน่ง
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๒
อุปสมบท  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๖
เปรียญธรรม ๓ ประโยค  สำนักศาสนศีกษาวัดระกา พ.ศ. ๒๕๖๑
มัธยมปลาย รร.ปรางค์กู่วิทยา พ.ศ. ๒๕๖๐
กำลังศึกษาปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสันติ สนฺตมโน (นาคนวล)
ตำแหน่ง
  –
อุปสมบท ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๒
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๒


พระภัทรธร กตสาโร (กระสังข์)
ตำแหน่ง
  –
อุปสมบท ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
วุฒิการศึกษา  –


สามเณรพิชยเทพ สมสาร
บรรพชา
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
กำลังศึกษา ม.๒ ที่ ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา


สามเณรเมธี เขียวแก้ว
บรรพชา
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
กำลังศึกษา ม.๒ ที่ ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา


แม่ชีแหล่ ทวีชาติ
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษแม่ชีสมาน จันทร์ทอง
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านตะเภา ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษแม่ชีวันทา ปูราทะเนย์
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ