วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ทำเนียบพระภิกษุสามเณร แม่ชี วัดนาครินทร์

 


พระครูวรรณสารโสภณ รวิวณฺโณ (เฟื่อง อัครชาติ)
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, จอ.ปรางค์กู่
อุปสมบท  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๗
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๒๖
มัธยมปลาย กศน.ปรางค์กู่ พ.ศ.๒๕๔๔
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๔
ปริญญาโท พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๙
 

พระประดิษ ธีรวํโส (ทวีชาติ)
ตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์, พระวินยาธิการ ประจำตำบลตูม-สวาย
อุปสมบท  ๘ เมษายน ๒๕๔๓
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๔๕
มัธยมปลาย กศน.ปรางค์กู่ พ.ศ.๒๕๔๖
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๑


พระบุญเพ็ง ชยสาโร (ชัยวิเศษ)
ตำแหน่ง
  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
อุปสมบท ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๖๓
กำลังศึกษาปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระประวิทย์ ปวิชฺชญฺญู (ผลจันทร์)
ตำแหน่ง
  เลขานุการเจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๑
อุปสมบท ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดมหาพุทธาราม พ.ศ.๒๕๕๕
ประโยค ๑-๒ สำนักศาสนศึกษาวัดมหาพุทธาราม พ.ศ.๒๕๕๗
ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์บัณฑิต) ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓


พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี (ธรรมวัตร)
ตำแหน่ง
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๒
อุปสมบท  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๖
เปรียญธรรม ๓ ประโยค  สำนักศาสนศึกษาวัดระกา พ.ศ. ๒๕๖๑
มัธยมปลาย รร.ปรางค์กู่วิทยา พ.ศ. ๒๕๖๐
กำลังศึกษาปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสันติ สนฺตมโน (นาคนวล)
ตำแหน่ง
  –
อุปสมบท ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๒
วุฒิการศึกษา  นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดนาครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

พระวัชรพล วรสทฺโท (ดาศรี)
ตำแหน่ง
  –
อุปสมบท ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔
วุฒิการศึกษา  –

พระศักดิ์พร  สมถตฺโถ (อินตา)
ตำแหน่ง
  –
อุปสมบท ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔
วุฒิการศึกษา  –

พระภูวดล  ขนฺติพโล  (ขันติวงศ์)
ตำแหน่ง
  –
อุปสมบท ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔
วุฒิการศึกษา  –

พระจิรายุทธ  จิรสุโภ  (นาคนวล)
ตำแหน่ง
  –
อุปสมบท ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔
วุฒิการศึกษา  –

สามเณรพีรภาส  วิเศษชาติ
ตำแหน่ง
  –
บรรพชา ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๔
วุฒิการศึกษา  –


แม่ชีแหล่ ทวีชาติ
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษแม่ชีสมาน จันทร์ทอง
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านตะเภา ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษแม่ชีวันทา ปูราทะเนย์
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ