วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ทำเนียบเจ้าคณะ รองเจ้าคณะ และเลขานุการ

 พระครูพิพิธสังฆการ
ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดปรางค์กู่ ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –
 

พระครูวรรณสารโสภณ
ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดนาครินทร์(บ้านขี้นาค) ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  ๐๙๓ ๒๒๔๙ ๒๙๙
 

พระครูสิรินพวัฒน์
ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดระหาร ตำบลสมอ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๗-๐๒๖๐๑๓๓
 

พระครูศาสนกิจวิมล
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดหนองเชียงทูน ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –
 

พระครูมงคลสุทธิคุณ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสำโรงปราสาท
ที่อยู่ วัดหนองแคน ตำบลสำโรงปราสาท  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –


พระครูสุขุมกัลยาณกิจ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๒ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดบ้านสมอ ตำบลสมอ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๖๘๔๕๕๗
 

พระครูสุจิณประภากร
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๓ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๖๒-๑๖๔๗๐๐๖


พระครูประภัศร์จันทวัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๑ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดแสงจันทร์ ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๙๙๔๐๑๑

พระครูปภาสโพธิวรคุณ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดศิริสว่าง ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๙๑๙๑๖๖


พระครูอภินันท์สังฆกิจ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๑ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดโนนดู่ ตำบลดู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘-๔๔๒๙๗๔๘๙


พระครูปริยัติสีลาภรณ์
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๒ (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดระกา ตำบลพิมาย  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๙๖๑๗๓๘

พระครูชาครธรรมคุณ
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลกู่  (พระอุปัชฌาย์)
ที่อยู่ วัดบ้านกู่ ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๗๗๖๖๕
 

เจ้าอธิการสมร ปิยสีโล
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสำโรงปราสาท
ที่อยู่ วัดขอนแต้ ตำบลสำโรงปราสาท  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๓๓๔๙๔๘


เจ้าอธิการดอน จนฺทโชโต
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลตูม-สวาย
ที่อยู่ วัดตูมสามัคคี ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๖๒-๗๔๐๐๓๕๑


พระครูสุธรรมกิจวิมล
ตำแหน่ง รองเจ้าคณะตำบลกู่
ที่อยู่ วัดบ้านพอก ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๕๕๘๖๗


พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
ที่อยู่ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม(พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  ๐๘๒-๘๖๕๐๗๒๐


พระมหาวินัย จินฺตามโย
ตำแหน่ง เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
ที่อยู่ วัดศรีปรางค์กู่ ตำบลพิมายเหนือ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๘๔๗๑๘๔


พระบุญเพ็ง ชยสาโร
ตำแหน่ง เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
ที่อยู่ วัดนาครินทร์(บ้านขี้นาค) ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –

พระสมุห์วชิรปัญญา วชิรญาโณ
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๒
ที่อยู่ วัดโสนโพธาราม ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –

พระประยูร อภิปาโล
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๓
ที่อยู่ วัดโคกสูง ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –


พระสมพร อคฺควีโร
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลสมอ-โพธิ์ศรี เขต ๑
ที่อยู่ ที่พักสงฆ์ปราสาทภาวนา ตำบลสมอ  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –

พระภูวดล ปภาธโร
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน
ที่อยู่ วัดศิริสว่าง ตำบลหนองเชียงทูน  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –

พระบัวทอง วิสุทฺโธ
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลกู่
ที่อยู่ วัดบ้านพอก ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –

พระใบฎีกาสมยศ ยสินฺธโร
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลสำโรงปราสาท
ที่อยู่ วัดหนองผึ้ง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –


พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๒
ที่อยู่ วัดนาครินทร์(บ้านขี้นาค) ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  ๐๘๑-๗๔๗๑๗๖๓


พระสังวาล สุปญฺโญ
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลตูม-สวาย
ที่อยู่ วัดตูมสามัคคี ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –


พระจำรัส  ปญฺญาธโร
ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๑
ที่อยู่ วัดหนองหิน ตำบลดู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  –