วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

รายนามเจ้าภาพในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔


วัดนาครินทร์ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเนื่องในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ แก่ พระครูวรรณสารโสภณ ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนที่ใจบุญที่ได้แสดงตนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเนื่องในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
๑. ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ พร้อมครอบครัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๒. ผอ.ธนกฤต บุญปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้านขี้นาค เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไหม จำนวน ๑ ไตร
๓. คุณครูรพีพร ทวีชาติ ครูโรงเรียนบ้านขี้นาค เป็นเจ้าภาพถวายบาตร จำนวน ๑ ใบ
๔. อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๕. คุณครูสุธิศาล จันทอง พร้อมครอบครัว โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๖. คุณครูศิริเทพ แหวนเงิน พร้อมครอบครัว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๗. ร้านปรางค์กู่สรรพสิน อำเภอปรางค์กู่ จำนวน ๕๐๐ บาท
๘. คุณครูเพลินตา เพิ่มพร ครูโรงเรียนบ้านขี้นาค พร้อมครอบครัว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๙. คุณแม่เฮือง หาดคำ บ้านขี้นาคน้อย พร้อมครอบครัว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณก้องฟ้า วิเศษชาติ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณอุไรวรรณ ชีพนุรัตน์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณลำดวน พันโนฤทธ์ และคุณตวน อรรคชาติ เจ้าภาพน้ำดื่ม
๑๓. ผอ.ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา และคณะครู ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา เป็นเจ้าภาพน้ำดื่ม และปัจจัย จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
๑๔. ลูกหลานคุณตาใบ นางทุมมา ไชยภา เจ้าภาพโรงทาน ส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ทอด
๑๕. คุณอดิศักดิ์ นางแสงมณี จันทอง พร้อมครอบครัว เจ้าภาพโรงทานข้าวสาร ๒๐๐ กิโลกรัม
๑๖. นางบัวขัวญ มังคะชาติ พร้อมครอบครัว จำนวน ๒,๑๐๐ บาท
๑๗. นายวัชรินทร์ นาคนวล บ้านทุ่ม จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๘. นายทา, นายทนากรณ์, นางบุญมี, น.ส.วราพร, น.ส.รุ่งณะภา, ด.ญ.กานต์ธิดา อัคชาติ และคุณอำพร บุญสอน จำนวน ๓,๕๐๐ บาท
๑๙. คุณพ่อเค็ม ทองกล่ำ พร้อมบุตรหลาน จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
๒๐. ผู้ใหญ่เทวลิตร ทวีชาติ พร้อมครอบครัว จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๒๑. คุณยายเกียวอี๋ แซ่ฉั่ว จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๒๒. คุณกฤษณ์, คุณนันทิดา, นฤมล แซ่ผ่าน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒๓. คุณภัทรวดี ทวีชาติ พร้อมครอบครัว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒๔. คุณสุพี ยอดโพธิ์ พร้อมครอบครัว จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๕. คุณครูวิรัตน์ หาดคำ พร้อมครอบครัว จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๒๖. นายวิง -นางพูน ชัยวิเศษ และครอบครัว จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗. ด.ญ.กชพร ชัยวิเศษ และครอบครัว จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๘. คุณยายสงวนศรี สิงห์จานุสงค์ พร้อมครอบครัว จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๒๙. คุณสุเจียน จันทอง จำนวน ๑,๒๐๐ บาท
๓๐. พระอธิการทนงศักดิ์ จันทสีโล คุณพ่อคำพันธ์ คุณแม่จร บุญชู พร้อมลูหลาน คุณพัชรี อนันตสิน และคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคูขาม จำนวน ๗,๒๐๐ บาท
๓๑. คุณนิติศาพร ใสแก้ว พร้อมครอบครัว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๒. คุณบุญสอน และคุณธวชินี มังคชาติ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๓๓. พระชัยวัฒน์ ปิยธมโม จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
๓๔. คุณทองย้อย พรมณี พร้อมครอบครัว และคุณวงษ์ นาคนวล พร้อมครอบครัว จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๓๕. คุณยายกา พงษ์สุระ พร้อมครอบครัว จำนวน ๕,๘๐๐ บาท
และอีกหลาย ๆ ท่านที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้
ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ทำบุญทำกุศลในครั้งนี้ จงประสพแต่ความสุขในชีวิต สถิตมั่นในความเจริญงอกงาม ในหน้าที่การงาน ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ไร้อุปัทวันตรายทุกสรรพสิ่ง และเจริญยิ่งด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ เทอญ ฯ

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *