วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ อาคารรับรอง วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีการประชุมจัดตั้งมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) โดยการนำของหลวงพ่อพระครูวรรณสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้นำในชุมชน พร้อมด้วยไวยาวัจกรและบุคคลสำคัญต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในแนวทางเพื่อที่จะจัดตั้งมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) โดยมติที่ประชุมมีแนวทางให้ผู้ที่จะร่วมก่อตั้งมูลนิธิร่วมจัดตั้งกองทุนในการจัดตั้งมูลนิธิจำนวนทุนละ ๕๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายอย่างน้อยจำนวน ๔๐๐ กองทุน และให้มีคณะกรรมการดำเนินงานในเบื้องต้นจำนวน ๑๕ คน ซึ่งประกอบไปด้วยประธาน จำนวน ๑ รูป/คน รองประธาน จำนวน ๑ รูป/คน  กรรมการและเลขานุการ จำนวน ๑ รูป/คน กรรมการและเหรัญญิก จำนวน ๑ รูป/คน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๑ รูป/คน และกรรมการ จำนวน ๑๐ รูป/คน โดยมิติที่ประชุมได้มอบให้
๑. พระครูวรรณสารโสภณ ประธานกรรมการ
๒. นายมานิตย์ อรรคชาติ รองประธาน
๓. นายจำรูญ นาคนวล กรรมการ
๔. นายเทวลิตร ทวีชาติ กรรมการ
๕. นายสุรัตน์ สถาน กรรมการ
๖. นางดาวรุ่ง ผักไหม กรรมการ
๗. นายรพีพร ทวีชาติ กรรมการ
๘. นายเดชา กระสังข์ กรรมการ
๙. นายอุทิศ แสงมาศ กรรมการ
๑๐. นายเสาร์ ทวีชาติ กรรมการ
๑๑. นายเภา นาคนวล กรรมการ
๑๒. นายอาทิตย์ แสงมาศ กรรมการ
๑๓. พระสมุห์บุญเพ็ง ชยสาโร กรรมการและเลขานุการ
๑๔. พระปลัดประดิษ ธีรวํโส กรรมการและเหรัญญิก
๑๕. พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมในการจัดตั้งมูลนิธิดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนกองทุน จำนวนเงิน
พระครูวรรณสารโสภณ ๑๐๐ ๕๐,๐๐๐
พระปลัดประดิษ ธีรวํโส ๑๔ ๗,๐๐๐
พระมหาเฉลิม ธมฺมรํสี ๑๐ ๕,๐๐๐
นายมานิตย์–นางลำเทียน–ด.ญ.ปณัฏฎา อรรคชาติ ๒๐ ๑๐,๐๐๐
นายเลียบ จันทอง และครอบครัว ๑๐ ๕,๐๐๐
นายคำสวน – นางคำแพง อรรคชาติ ๑,๐๐๐
พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ๒,๐๐๐
พระมหาพุทธิวัฒน์ ปญฺญาธโร ๑,๐๐๐
พระครูวิมลพุทธิสาร ๒,๐๐๐
๑๐ พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร ๑,๐๐๐
 ๑๑ พระครูอินทวีรานุยุต ๑,๐๐๐
๑๒ นายเภา นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๓ เจ้าอธิการดอน จนฺทโชโต ๑,๐๐๐
๑๔ พระครูอุดมเขตสาทร ๑,๐๐๐
๑๕ พระครูอภินันท์สังฆกิจ ๑,๐๐๐
๑๖ พระครูศรีปริยัติวงศ์ ๑,๐๐๐
๑๗ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ ๑,๐๐๐
๑๘ พระครูสิริปริยัติการ ๒,๐๐๐
๑๙ พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์ ๕๐๐
๒๐ พระครูจันทสารพิมล ๕๐๐
๒๑ พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ ๕๐๐
๒๒ พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร ๕๐๐
๒๓ นายวิง ชัยวิเศษ ๕๐๐
๒๔ ทีมงาน อสม.บ้านรงระ ๕๐๐
๒๕ นายสมมัด ทวีชาติ ๒๐๐
๒๖ นายจำรูญ นาคนวล ๒๐๐
๒๗ นายสมยศ แหวนเงิน ๒๐๐
๒๘ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐
๒๙ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐๐
๓๐ คุณครูวิรัตน์ หาดคำ ๑,๐๐๐
๓๑ นายวัชรินทร์ นาคนวล ๑,๐๐๐
๓๒ พระอธิการภควิชฌ์ ปุญฺญชาโต ๕๐๐
๓๓ คุณเหยื่อง จิ๋น ช้ง – คุณสุนันท์ เหยื่อง (กล้านา) ๑,๐๐๐
๓๔ พระขวัญชัย กิตฺติโก ๕๐๐
๓๕ พระมณเฑียร มงฺคลิโก ๑,๐๐๐
๓๖ นางอุไร รัตนวัน ๒๐
๓๗ นางสังวาลย์ สมเพราะ ๒๐
๓๘ นางทองใบ ประเสริฐศรี ๒๐
๓๙ นางจอมศรี สมบัติ ๒๐
๔๐ นางหวัน อัครชาติ ๒๐
๔๑ นางบุญอยู่ จำนิล ๒๐๐
๔๒ นางบิน อัครชาติ ๒๐
๔๓ นายดำ ระยับศรี ๔๐
๔๔ นางยศ จำนิล ๒๐
๔๕ คณะสงฆ์วัดหนองแคน(ไฮเลิง) ๒๐๐
๔๖ ชาวบ้านหนองแคน-หนองนา ๔๓๕
๔๗ นางบุญมา กิ่งจันมล ๒๐
๔๘ นางชัย สถาน ๒๐
๔๙ นางไมล์ อัครชาติ ๒๐
๕๐ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อุปครุฑ ๕๐
๕๑ นางจันดา อุปครุฑ ๒๐
๕๒ นางพัด ระยับศรี ๒๐
๕๓ นายสมบูรณ์ ระยับศี ๔๐
๕๔ นางตี้ นิระไทย ๒๐
๕๕ นางสมจิตร จำนิล ๒๐
๕๖ นางสังเวียน สมบัติวงษ์ ๑๐๐
๕๗ นายอุดม จันสมุทร ๑๐๐
๕๘ นางต่วน มั่งมี ๒๐
๕๙ นายทองม้วน จำนิล และครอบครัว ๕๐๐
๖๐ ด.ญ.อริสา โพธิ์ศรี ๒๐
๖๑ นายจำลอง จันสมุทร ๒๐
๖๒ คุณแม่กา พงษ์สุระ และลูกหลาน ๕๐๐
๖๓ นายไป่ ศรีอ่อน ๑๐๐
๖๔ พระอธิการดา ขนฺติพโล ๕๐๐
๖๕ พระบุญถม ชินวํโส ๒๐๐
๖๖ คุณประสิทธิ์ ทองย้อย ๕๐๐
๖๗ หจก.ป.สมานธนโชติ ๕๐๐
๖๘ ดร.วิลดา อินฉัตร ๕๐๐
๖๙ วัดแสงจันทร์ ๕๐๐
๗๐ นางใสย์ เหล่าเลิศ ๒๐
๗๑ นายสรรณ์ญา กระสังข์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๗๒ พระครูสิรินพวัฒน์ ๑๐ ๕,๐๐๐
๗๓ พระครูปริยัติสีลาภรณ์ ๑,๐๐๐
๗๔ พระสมุห์พัลลภ พลภทฺโท ๒,๐๐๐
๗๕ นายพนม-นางมุทิตา วันดี ๑,๐๐๐
๗๖ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔๐๐
๗๗ นายประสาน จันทอง ๑,๐๐๐
๗๘ นายสมัคร อัครชาติ พร้อมครอบครัว ๑๐๐
๗๙ ส.ต.อ.อิทธิพัทธ์,ส.ต.ท.ภูริทัต อัครชาติ ๕๐๐
๘๐ นางธนวรรณ อัครชาติ ๕๐๐
๘๑ คุณสิทธิชัย-คุณเอื้องฟ้า พงษ์สุระ ๕๐๐
๘๒ พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ อัครชาติ ๕๐๐
๘๓ พ.ต.ท.ณัฎฐชัย-คุณครูพรทิพพา อัครชาติ ๕๐๐
๘๔ ผอ.บำรุง-คุณครูสุภมาศ พรหมคุณ ๕๐๐
๘๕ นายประดิษฐ์ จันสมุทร ๑,๐๐๐
๘๖ นางวิจิตรา อัครชาติ พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๘๗ นางศุภลักษณ์ จันสมุทร ๕๐๐
๘๘ สามเณรพีรภาส ชัยวิเศษ ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๘๙ พระครูสุจินต์ธรรมานันท์ ๑,๐๐๐
๙๐ คุณสมพงษ์ อสิพงษ์ ๔๐๐
๙๑ นางชิด ชัยวิเศษ ๕๐๐
๙๒ พระถนอม อนุตฺตโร ๕๐๐
๙๓ พระณรงค์ อริยวํโส ๑,๐๐๐
๙๔ นางสุเนียร ภาคฤทธิ์ ๑,๐๐๐
๙๕ คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดสำโรงปราสาท ๗๐๐
๙๖ พระครูพิศาลอาจารคุณ ๑,๐๐๐
๙๗ คุณชัชมน จันทำ ๑,๐๐๐
๙๘ พระครูสุขุมกัลยาณกิจ ๕๐๐
๙๙ คณะอุบาสกอุบาสิกาบ้านขาม ตำบลสวาย ๔๗๐
๑๐๐ แม่ชีแหล่ ทวีชาติ ๑,๒๐๐
๑๐๑ นายวันชัย-นางทวี พิมพ์พันธ์ ๑,๐๐๐
๑๐๒ นายบุญสอน-นางธวชินี มังคชาติ ๓,๐๐๐
๑๐๓ พระครูบูรพาสุตาภรณ์ ๕๐๐
๑๐๔ คุณแม่พา ทวีชาติ และลูกหลาน ๓,๐๐๐
๑๐๕ นางสุนา บัญชาเมฆ และครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๐๖ นายธัน-นางมา นาคนวล ๕๐๐
๑๐๗ นายไทยนิยม ไชยภา และครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๐๘ พระสังวาล จนฺทวํโส ๑,๕๐๐
๑๐๙ นางสาวลัดดาวัลย์ ธรรมวัตร ๕๐๐
๑๑๐ พระครูศาสนกิจวิมล ๔๐ ๒๐,๐๐๐
๑๑๑ พระมหาวีระชัย อธิปญฺโญ ๒,๕๐๐
๑๑๒ นายเสาร์ ทวีชาติ ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๑๑๓ พระอธิการนุ่ม อคฺคปญฺโญ ๑,๐๐๐
๑๑๔ คุณแม่แซว ทวีชาติ และครอบครัว ๓,๐๐๐
๑๑๕ พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ ๑,๐๐๐
๑๑๖ พระสำราญ ปญฺญาธโร ๕๐๐
๑๑๗ คณะลูกหลานบ้านศาลาทำบุญร้อยวัน อุทิศให้ นายสุบิน ระยับศรี ๖๔๐
๑๑๘ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗๐๐
๑๑๙ นายเฉลิม พรหมลิ ๕๐๐
๑๒๐ พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์ ๒,๐๐๐
๑๒๑ พระอุดร มหายโส ๑,๐๐๐
๑๒๒ คุณสะเทียน-คุณเลียน หงษ์จันทร์ และครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๒๓ ครอบครัว ตันหยงทอง อุทิศให้คุณพ่อสมศักดิ์ ตันหยงทอง ๒,๐๐๐
๑๒๔ คณะลูกหลาน อุทิศให้คุณพ่อเคือง-คุณแม่เสาร์ งามนัก ๒๐ ๑๐,๐๐๐
๑๒๕ คุณพ่อเค็ม ทองกล่ำ พร้อมครอบครัว ๒,๕๐๐

และให้ระดมทุนจัดตั้งเพื่อจะได้ดำเนินการยื่นเรื่องในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อครูวรรณสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์
🙏🙏🙏 เชิญร่วมทำบุญออนไลน์จัดตั้งมูลนิธิพระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี 5772030659 ชื่อบัญชี พระครูวรรณสารโสภณ หรือธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020158101731 ชื่อบัญชี พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ) โทรศัพท์ประสานบุญได้ที่เบอร์หลวงพ่อ 093-2249299 ติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางหน้าเพจ 🌈 วัดนาครินทร์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ 🌎 www.watnakkharin.com

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *