วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

รายนามเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี กองละ 9 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2564


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองละ 9 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง
วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2564
ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปิฉลู
เวลา 19.09 น. เจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์กองกฐิน ณ บ้านรงระ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือน ดุลามคม พ.ศ. 2564 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปิฉลู
เวลา 08.39 น. ตั้งขบวนแห่กองกฐินมายังวัดนาครินทร์
เวลา 09.39 น. พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี
เวล1 10.07 น. พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพีธีฯ

อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐิน
……………
อานิสงส์ของผู้ทอดถวายกฐินนั้น ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎก แต่มีการกล่าวในที่ทั่วไปว่า
๑. จะเกิดในตระกูลที่ดี มีสัมมาทิฏฐิ มีชื่อเสียง เกียรติยศดีงาม
๒. เกิดมามีร่างกายที่ได้คุณลักษณะงดงามสมส่วน
๓. เกิดมามีผิวพรรณดี จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน
๔. เกิดมามีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ลำบากในการเลี้ยงชีพ
๕. เมื่อละโลกไปแล้วจะได้เกิดในสวรรค์

รายนามเจ้าภาพที่แจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

ที่ ชื่อ – สกุล จำนวนกอง จำนวนเงิน
1 คุณจารุวรรณ  ตั้งธีระชัยสวัสดิ์ 44 400
2 พระศักดิ์พร สมตฺโถ (อินตา) 299 2700
3 พระบุญเพ็ง ชยสาโร 111 1000
4 คุณพิทักษ์  บรรจงปรุ 111 1000
5 คุณอุไรวรรณ ชีพนุรัตน์ 57 519
6 คุณคำเวียง กระสังข์ 111 1000
7 คุณกนกอร  ทวีชาติ พร้อมครอบครัว 111 1000
8 คุณนวลจันทร์  อัครชาติ 11 99
9 คุณแสงมณี-คุณอดิศักดิ์ จันทอง พร้อมครอบครัว 55 500
10 คุณอังคณา ทวีชาติ 111 1000
11 คุณนิตติยาพร  คำเสียง 19 171
12 นายมานิตย์ – นางลำเทียน – ด.ญ.ปณัฏฎา อรรคชาติ 123 1107
13 คุณปราณีตย์ อัครชาติ พร้อมครอบครัว 39 351
14 คุณแม่ชิด ชัยวิเศษ (ร้านติ่งบาร์เบอร์) 111 1000
15 คุณปรีชา จันทอง พร้อมครอบครัว 222 2000
16 คุณพ่อทองใบ-คุณแม่ประหยัด ชัยวิเศษ พร้อมครอบครัว 126 1135
17 คุณนาวิมล  ชัยวิเศษ พร้อมครอบครัว 126 1135
18 คุณแม่สุทิน  ตินทอง 10 90
19 นางสาววัลวิสา  แสงมาศ 10 90
20 เด็กชายธนบดี  แสงมาศ 10 90
21 คุณแม่เพียร  แสงมาศ 10 90
22 นางสาวเอมอร  แสงมาศ 10 90
23 นางสาวสมพร  แสงมาศ 10 90
24 เด็กหญิงบี  บุญโลก 10 90
25 เด็กหญิงรัตนาบดี  บุญโลก 10 90
26 เด็กชายณัฐพงศ์  แสงมาศ 10 90
27 เด็กชายณัฐภาคย์  ฮนทุมมา 10 90
28 คุณแม่สลิน  จันทอง 10 90
29 คุณแม่คำดี  จันทอง 10 90
30 คุณอมรรัตน์-คุณธนโชติ ชัยวิเศษ 22 200
31 คุณอาภรณ์  แสงทอง 11 100
32 นางปาน ผาฉีมพลี 106 1050
33 คุณครูรพีพร ทวีชาติ พร้อมครอบครัว 55 500
34 คุณแม่สะ  จันทร์ทอง 10 90
35 นางเมือง  แหวนวงษ์ พร้อมครอบครัว 20 180
36 นางสมิน  จันทอง พร้อมครอบครัว 10 90
37 แม่อินทร์  ตินทอง 10 90
38 แม่อม  ชื่นชม 10 90
39 นางสาวมนตรา  ชื่นชม 11 100
40 คุณสุเดชา  ศรีสุข 11 100
41 คุณธวัชชัย-คุณจันเทวี  แสงมาศ 20 180
42 คุณแม่แมน  แสงมาศ 10 90
43 คุณแม่สมร  จันทอง พร้อมครอบครัว 30 270
44 แม่สนุก  แสงมาศ 30 270
45 แม่สทิต  แสงเพ็ง พร้อมครอบครัว 31 279
46 แม่อารีรัตน์  แสงมาศ พร้อมครอบครัว 30 270
47 นายชัยศรี  หาดคำ และลูกค้าร้านทมทมคอฟฟี่ 44 396
48 คุณพ่อเค็ม ทองกล่ำ พร้อมบุตรหลาน 119 1,071
49 คุณเฮียงสง คุณรัชนีพร แซ่ตัง พร้อมบุตรหลาน 119 1,071
50 ด.ญ.ฑิตฐิตา ไชยภา 9 81
51 คุณสวิตตา ไชยภา 9 81
52 คุณสมหมาย     สงพิมพ์ 19 171
53 คุณสุปรียา        กระสังข์ 19 171
54 คุณพงศธร        สงพิมพ์ 19 171
55 คุณศิริพร          สงพิมพ์ 19 171
56 คุณสุวรรณศิลป์-คุณวัชรินทร์-คุณอนันตสิน     แสนรัมย์ 111 1000
57 คุณอนุชา คุณพรมุลา – คุณหทัยรัตน์   แก้วศรีจันทร์ 11 100
58 คุณจิระวรรณ    สีโทมี  ครอบครัว 5 50
59 คุณกาญจนา คุณุ  พร้อมครอบครัว 4 40
60 คุณสุพร คำมุงคุณ 11 100
61 คุณมะลิ  คุณวงศ์สีดา – คุณสังวาลย์   สุพรรณเมือง 11 100
62 คุณนงนุช  เดชวงษา พร้อมครอบครัว 22 200
63 คุณบุญธรรม-คุณสุจินต์-คุณปาริฉัตร์สิริ-คุณปทุรัตน์   สิงห์ชุมชัย 111 1000
64 คุณจักรกริช  จันทอง-คุณชลลดา-ด.ช.ธรรมจักร  จันดาเพ็ง 55 500
65 คุณบุษบา    แสนรัมย์ 11 100
66 คุณแม่เฮือนแก้ว–คุณพ่อบุญ   สายดวงแก้ว 17 160
67 คุณแม่ไข่   คำมุงคุณ 4 40
68 นางบัวขวัญ  มังษะชาติ 111 1000
69 นางทองล้วน  ทวีชาติ 111 1000
70 คุณครูเฟื่องอารี มณีล้ำ 111 1000
71 คุณสุรินทร์  สมภาค 99 889
72 คุณสุเจียน  จันทอง พร้อมครอบครัว 121 1,089
73 นางสำรอง-นางสุภาภรณ์ ไชยภา พร้อมครอบครัว 119 1,171
74 แม่ชีแหล่  ทวีชาติ 22 200
75 แม่ชีวันทา  ปุราทะเน 55 500
76 นายคำนึง  โสภาบุตร พร้อมครอบครัว 55 500
77 พระชัยยุทธ  ผลญาโณ 55 500
78 พระอธิการอุดร นิภากโร 111 1,000
79 คุณรุ่งศักดิ์ จันทอง 55 500
80 คุณต๋อย ทับทิม 55 500
81 คุณภานุวัฒน์ จันทอง 55 500
82 คุณรัชดาวดี จันทอง 55 500
83 น.ส.วิไลย์  ทวีชาติ-น.ส.อัมพิกา  นาคนวล-นายรัตน์  แสงมาศ  และครอบครัว 100 900
84 คุณศศธร  ศรีสุรินทร์ 50 450
85 คุณวันนา  ขานสำราญ 50 450
86 คุณพ่อโหน่ง     อินสิน 11 99
87 คุณแม่เย็น        อินสิน 11 99
88 คุณอ้อมเดือน  อินสิน 11 99
89 คุณชิต            ชัยภา 11 99
90 คุณแม่บุญ นาคนวล พร้อมลูกหลาน 277 2500
91 คุณเทิดศักดิ์    รักษาวงศ์ 11 100
92 คุณชลธิชา      อะมะมูล 7 63
93 คุณบุญทัน–คุณรุ่งทิวา  คำพิลา 4 40
94 คุณพ่อจันทร์–คุณแม่จม  ช่างอินทร์ 4 40
95 คุณสุทธิษา    ดำสุุข 2 20
96 น.ส. เกศกาญจน์  ศรีสวัสดิ์  นายเริงณรงค์  ไชยภา และนายบุญสวน  ไชยภา พร้อมครอบครัว 99 891
97 นางไทยนิมิตร ทวีชาติ พร้อมครอบครัว 111 1000
98 คุณวรวัฒน์  วรวิเศษ พร้อมครอบครัว 99 891
99 คุณแม่คำพลอย นาคนวล  พร้อมครอบครัว 111 1000
100 คุณโสภา วิเศษชาติ พร้อมครอบครัว 111 1000
101 นายเอื้อน วิเศษชาติ พร้อมครอบครัว 55 500
102 นางสนม วิเศษชาติ 22 200
103 คุณสิทธิพล   น้ำนวล 11 100
104 คุณธันยพัฒน์   เหนือกระโทก 11 100
105 คุณสายัณห์  คุ้มใจ 2 20
106 นางทองล้วน  ครองยุทธ พร้อมครอบครัว 199 1791
107 พ่อสุทิน  จันดำ  พร้อมครอบครัว 30 270
108 แม่โพน  ผักใหม 5 45
109 คุณสายใจ  จันทอง พร้อมครอบครัว 10 90
110 คุณกนกวรรณ  จันทร์ทอง พร้อมครอบครัว 5 45
111 คุณธนากรณ์   จันทอง 1 9
112 คุณสมันทอง  แสงมาศ 10 90
113 แม่สุมาลี  จันทอง 30 270
114 น.ส.อาทิตยา ผักไหมและน.ส.สนอม ดวงศิลป์ 50 450
115 อุทิศให้พ่อยืนกันนายดียายลอย ขอให้ส่วนบุญนี้ส่งแม่สี่วิเศษชาติ 22 200
116 คุณแม่สำริจ ทวีชาติ พร้อมครอบครัว 111 1000
117 คุณแม่แตง อินตะนัย พร้อมครอบครัว 111 1000
118 คุณวัชรีวงค์  ศรีสมบูรณ์ พร้อมครอบครัว 111 1000
119 คุณประภัสสร ไชยภา พร้อมครอบครัว 111 999
120 คุณวันชัย     สมสุขพร้อมครอบครัว 10 90
121 คุณยายเหลียน    ดอกเกษ 2 20
122 คุณณรงค์ชัย  พันโนฤทธิ์ พร้อมครอบครัว 111 1000
123 คุณดวงรัตน์  นาคนวล พร้อมครอบครัว 100 900
124 คุณพัชรี-คุณพัชชา ทองกล่ำ 111 1000
125 คุณรุ่งฤดี ทองกล่ำ-เด็กชายรัชชานนท์ พลอาจ 111 1000
126 คุณรุ่งทิวา ไชยภา 25 225
127 คุณบูรณิน  คงปันนา 17 159
128 คุณแม่จำเนียร ไชยภา-นางสาวสุวรรณ แสงอุ่น 199 1791
129 คุณณัฐเดช    พิศพงษ์ 11 100
130 นายชิต เหล่าผา และครอบครัว 11 100
131 นางสาวทิพสุธา ชันษา 29 261
132 พ่อสมชาย  แม่จันทา สมบัติวงษ์-นางสาวกฤชษา สมบัติวงษ์-นายวิเชียร สมบัติวงษ์ และบุตรสาวทั้งสามคน 166 1500
133 คุณเนาวรัตน์  แหวนวงษ์ พร้อมครอบครัว 111 1000
134 พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร.-คุณกัญธิชา พรมแพน
คุณธนกฤษณ์ อนุพันธ์-คุณนัทภิชา พรมแพน
100 900
135 คุณธนพล แนบสันเทียะและครอบครัว 55 500
136 คุณพงศดร สุขดี 55 500
137 คุณกาญจนา    เสนลาพร้อมครอบครัว 11 100
138 คุณศุภกฤต     คำมาตร 11 100
139 คุณชลอ   มะณียัง 5 50
140 คุณพัฒนา   สมสุข 2 20
141 คุณแม่บูดศรี   ไพเรืองโสมและครอบครัว 11 100
142 คุณไพศาล   จันทร์เปรียง 11 100
143 คุณพีรพันธ์   สุขเอิบ 6 54
144 คุณพ่อเพย    ไตรทอง 2 20
145 คุณพ่อบิน–คุณแม่สมร–คุณสุณี   ทวีชาติ 22 200
146 คุณวิไล    บุญขาวและครอบครัว 11 100
147 คุณพรศรี    ค้ำคูณ 3 30
148 คุณรัตนา    ไหมทอง 2 20
149 คุณบุญมา  เกิดสุข–คุณกัลยา   คำมุงคุณ 11 100
150 แผนกพระแก้วใส 16 150
151 คุณอรรถพร    วงศ์สีดา 5 50
152 คุณอัมภาภรณ์    ไตรทอง 2 20
153 คุณสุดชะดา  จันทอง พร้อมครอบครัว 111 1000
154 คุณบุญจันทร์-คุณนรินทร์  ทวีชาติ 66 600
155 คุณมนัส  นาคนวล  พร้อมครอบครัว 22 200
156 แม่ชีสมาน พร้อมครอบครัว 400 3600
157 แม่ลำ  ตินทอง 10 90
158 แม่ศก  จันทอง 30 270
159 คุณบุญเหลือ  แสงมาศ 10 90
160 แม่นอม  จันทอง 10 90
161 คุณสมชื่น  แสงมศ 10 90
162 คุณชัยพล  สมภาร 111 1000
163 น.ส กอบแก้ว ประสงศ์ทรัพย์ 11 100
164 น้องยุ้ย 11 100
165 น้องอูน 6 60
166 คุณชาญ  เขตจัตุรัส 12 108
167 พระอาจารย์สังวาล  จนฺทวํโส 222 2000
168 คุณสุนทร  ทองภาพ พร้อมครอบครัว 55 500
169 คุณวราพร  อัคชาติ 55 500
170 คุณแม่สอน  นาคนวล 22 200
171 คุณนิติศาพร ใสย์แก้ว  พร้อมครอบครัว 111 1000
172 คุณประเสริฐ  ทวีชาติ  พร้อมครอบครัว 111 1000
173 คุณสุจินต์  สิงห์ชุมชัย พร้อมครอบครัว 111 1000
174 คุณดอกดิน-คุณกาสิน ทองดี 55 500
175 คุณธิดารัตน์  ทิพย์พันธ์ 43 387
176 คุณสว่าง   พรมสาขา  ณ  สกลนคร 11 100
177 พระณรงค์  อริยวํโส 55 500
178 คุณจักรี  ตรีแก้ว 55 500
179 คุณสายพิณ  ทวีชาติ 33 300
180 คุณเมตตา  แสงมาศ 55 500
181 คุณแม่ประทุม-คุณสุดเอื้อม  เพชรน้อย และครอบครัว 111 1000
182 คุณพิทักษ์-คุณธัญชนก เงินเทศ-คุณแสงเดือน เพชรน้อย 111 1000
183 คุณสุพัตรา  แหวนเงิน พร้อมครอบครัว 111 1000
184 คุณสุภิษฎา  การินทร์  พร้อมครอบครัััััว 222 2000
185 คุณนิธิกานต์  ทวีชาติ พร้อมครอบครัว 55 500
186 คุณอพิสาน-คุณดลพร อยู่แย้มและบุตรธิดา 111 1000
187 แม่ถวิล ตาทอง พร้อมครอบครัว 111 1000
188 คุณสวิง  กิ่งกุล พร้อมครอบครัว 55 500
189 คุณสมัน นาคนวล พร้อมครอบครัว 33 300
190 คุณปรีชา พันโนฤทธิ์ พร้อมครอบครัว 111 1000
191 คุณแก้ว อินตา พร้อมครอบครัว 55 500
192 นางสาวติ๋ม อินตา 55 500
193 นางสำลี-คุณภัทราวดี แสงมาศ-คุณนิลวรรณ สง่างาม พร้อมครอบครัว 77 700
194 คุณสลาม พันโนฤทธิ์  พร้อมครอบครัว 33 300
195 คุณสุคนนท์  พันโนฤทธิ์  พร้อมครอบครัว 22 200
196 คุณแม่สา  แสงมาศ  พร้อมครอบครัว 55 500
197 นางประมวล  อสิพงษ์  พร้อมครอบครัว 111 1000
198 นางไสย์ จันดำ 33 300
199 คุณสุภาพร  ผักใหม 5 50
200 ยายสุรินทร์ 11 100
201 คุณบุญเลื่อน  แสงมาศ 11 100
202 นายบริก  จันทอง 4 40
203 พ่อสวงษ์  จันทอง 11 100
204 แม่จวน  แสงมาศ 11 100
205 คุณจันดี  จันทอง 11 100
206 นางแสวง  คำมา  พร้อมครอบครัว 111 1000
207 นางลำดวน  พันโนฤทธิ์  พร้อมครอบครัว 111 1000
208 นางต่วน  อรรคชาติ 111 1000
209 นางสงวน  จันทอง พร้อมครอบครัว 111 1000
210 คุณปัทมา  หาญกล้า 18 162
211 นายบรรพต  กรมเวช 22 200
212 นายศุภชัย  กรมเวช 55 500
213 นายศรัญญู  เรือนก้อน 5 50
214 นายจีรวัฒน์  หว่างเชื้อ 5 50
215 นายอิทธินน  ปลิ่นกลาง 5 50
216 นางสาวลัดดาวัลย์  มูลราช 6 60
217 นางสาวกัญณิกา  จะมะชะ 5 50
218 นายกรกต  ทองพันช่าง 5 50
219 คุณสุระกา-น.ส.จันเพ็ญ-ด.ช.นรินทร์ฤทธิ์ พันจันดา 33 300
220 นายอำพล  หงส์จันทร์ และครอบครัว 22 200
221 นายวิฑูรย์  ศิรเดช 11 100
222 นายเชิดศักดิ์  พันธมาศ 55 500
223 นายนพดล  พิศพิรมณ์ 111 1000
224 นายชาญณรงค์  พวงแก้ว 11 100
225 ช่างหนุ่ย 11 100
226 ทีมงานช่างบ๋อมและครอบครัว 39 360
227 คุณ พ่อเค็ม ทองกล่ำและครอบครัว 119 1071
228 คุณเฮียงสง-คุณรัชนีพร แซ่ตั้ง 119 1071
229 คุณพัชรี -คุณพัชชา ทองกล่ำ 111 1000
230 คุณรุ่งฤดี ทองกล่ำ-ด.ช รัชชานนท์ พลอาจ 111 1000
231 คุณแม่ประทุม-คุณสุดเอื้อม เพชรน้อย และ ครอบครัว 111 1000
232 คุณพิทักษ์-คุณธัญชนก เงินเทศ และ คุณแสงเดือน เพชรน้อย 111 1000
233 คุณนคเรศ  วงด่อน 55 500
234 คุณอนุวัฒน์ วัฒนสนธิ 22 200
235 คุณพงศกร สุขดี 55 500
236 คุณณัฐนันฑ์ – ไปรยา เพชรน้อย 111 1000
237 คุณธนศักดิ์ และคุณสุธารินี สีสัน 111 1000
238 พระมหาสุนาน  กิ่งแก้ว 55 500
239 นายคำสวน – นายคำแพง อรรคชาติ 111 1000
240 นางแหลม สีดำ พร้อมครอบครัว 111 1000
241 คุณคำสร้อย  ศรีดาชาติ 111 1000
242 คุณลำพิน  ไชยภา 111 1000
243 คุณรัญจวน  ผักใหม 22 200
244 คุณประนอม  ทิพย์สุวรรณ พร้อมครอบครัว 33 300
245 คุณแม่สวิง  ทวีชาติ -นายสกุล-นางพยอม แก้วนาทมพร้อมครอบครัว 77 700
246 นางคำไพ  บุดดา พร้อมครอบครัว 33 300
247 นางแยง  พันจันดา 22 200
248 นายทา  อัคชาติ 111 1000
249 นางบุญมี  อัคชาติ 111 1000
250 นางสาวรุ่งณภา  อัคชาติ 55 500
251 นายทนากรณ์ อัคชาติ 55 500
252 นางสาวอำพร  บุญสอน 33 300
253 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อัคชาติ 22 200
254 นางสาวแดง  ชัยวิเศษ 22 200
255 ไสว  สิทธนะ 55 500
256 คุณพ่อสนิท  อสิพงษ์ พร้อมครอบครัว 111 1000
257 ยายนาค หาดคำ พร้อ ครอบครัว 22 200
258 นางเสวย ยิ่งยง พร้อมครอบครัว 22 200
259 นางสมพาร หาดคำ พร้อมครอบครัว 22 200
260 นางภู ผักใหม 22 200
261 นางเชย ทวีชาติ 33 300
262 นายทินกร – นางมี จันทอง 111 1000
263 ร.ต.สุทัศน์ – คุณครูมนต์เทียน – ด.ช.จตุรภัทร วิเศษชาติ 55 500
264 14412 130398

อัพเดทล่าสุด 22 ตุลาคม 2564 เวลา 17.39 น.

Comments

comments

Reviews

 • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

3 thoughts on “รายนามเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี กองละ 9 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2564

 1. พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร.

  ขอร่วมบุญกฐิน 100 กองๆละ 9 บาท เป็นเงิน 900 บาทชื่อ
  1.พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร.
  2.น.ส.กัญธิชา พรมแพน
  3.นายธนกฤษณ์ อนุพันธ์
  4. น.ส.นัทภิชา พรมแพน

  Reply
  1. admin Post author

   กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ ทางวัดได้รับปัจจัยและลงชื่อในเจ้าภาพร่วมทอดกฐินแล้วครับผม สาธุๆๆๆ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *