วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองละ ๙ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองละ ๙ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆัง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ทอดถวาย ณ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปิฉลู
เวลา 19.09 น. เจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์กองกฐิน ณ บ้านรงระ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือน ดุลามคม พ.ศ. 2564 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปิฉลู
เวลา 08.39 น. ตั้งขบวนแห่กองกฐินมายังวัดนาครินทร์
เวลา 09.39 น. พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัค
เวล1 10.07 น. พระเงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพีธีฯ

ด้วยคณะกรรมการบริหารวัดนาครินทร์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดสร้างหอระฆังเพื่อใช้ประโยชน์ในพระพุทธศาสนา ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้การสร้างหอระฆังดังกล่าวได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน เพื่อสมทบทุนในการสร้างหอระฆังดังกล่าวให้แล้วเสร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกท่านเทอญ ฯ

ประธานอุปถัมภ์

คุณแม่ไสว ศรีเหรัญ
คุณแม่ควร ไชยภา
คุณรุ่งรัตน์-คุณวันทนา ศรีเหรัญ และครอบครัว
คุณอรุณ-คุณรำพึง ศรีเหรัญ และครอบครัว
คุณมานพ แสงมาศ-คุณสวัย คำมา และครอบครัว
คุณสุชีรา จินดาสวัสดิ์
คุณมนปริยา ทองอร่าม
ครอบครัวจินดาสวัสดิ์

ประธาน

พระถนอมวงศ์ โฆสโก
นายสมพร จันทอง
นางสง่า คำมา
นายวิชัย จิตรเจริญ
นางสาวสมปอง แสงเจือ
นายวิโรจน์-ด.ญ.วทานิภา ศรีเหรัญ-คุณจิระกานต์ เสียงน้อย
คุณศุภกิตติ์ ศรีเหรัญ-คุณจรัญญา จันทสี
นายประภาส นาคนวล
นายสวัด-ด.ญ.กัญญ์ณัชชา คำมา-คุณเรณู เติมพัน

รองประธาน

คุณพิเชษฐ คงเกษม-คุณกลิสรา จินตาสวัสดิ์ และครอบครัว
คุณจรัล-คุณสมใจ เมืองเกิด
คุณสำเร็จ สวัยรัมย์-คุณคอนสะหวัน แสงสุขวาว
นายศิลาชัย แสงมาศ
นางสาวกิตติกา ไชยภา
นางเพรชรัตน์ เสียงน้อย และครอบครัว
คุณแม่จันทร์สม-คุณวลินดา หิวงศ์

(กรรมการ)

คุณบุญมี แซ่ผัง
คุณบุญเรือง ศรีเหรัญ
คุณสุขฤทัย ทองยิ้ม
นายฉลาก เดิมพัน
นายนพพร กิ่งแก้ว
นายสมบูรณ์ พรมพิบาน
นางคำไพ วินิจ
นายเบิม พรมพิบาน
นายกฤษฎา ศรีมณี
นายฟุ้ง พรรณรงค์
นายทศพล-ด.ช.ธีรพล พรรณรงค์
นายทองรุ้ง พรรณรงค์
คุณพงศธร-ด.ช.กฤศ จินตาสวัสดิ์
น.ส.เกวลี ภูมิทัต
นาง SAR KIM
น.ส.นงค์ลักษณ์ ทองประ และครอบครัว
นาย LIN DA
น.ส. SOPHAL SEM
คุณศุภวิชญ์ พรรณรงค์
นางจิตติเกษม กิ่งแก้ว
นายชนม์ แผนไพรสน
นายธีรพงศ์ แสนคูณ
นายสุกิจ โสมบุญ
นายทองสุข สวัยรัมย์
นายอนุรักษ์ แทนคาน
น.ส.เกศศิราณี สีเขียว
นายประภาส นาคนวล
นายอนุรักษ์ น้อยปวง
นายไกรสอน สุขเขียว
นายณัฐวุฒิ กิ่งแก้ว
นายวัลลพ แสงเจือ
ด.ญ.ใบเฟริน งามขำแย้ม
คุณสุรัตน์ คงคาหลวง
ด.ญ.ณัฐณิชา-ด.ช.พลกร สวัยรัมย์
ด.ช.วสิษฐ์พล ฟุกทรัพย์
ด.ช.สิทธิโชค ฟุกทรัพย์
ด.ช.ภัทรพล ฟุกทรัพย์

กรรมการวัดนาครินทร์

นายเทวลิตร ทวีชาติ นายสุรัตน์ สถาน นายจำรูญ นาคนวล น.ส.ดาวรุ่ง ผักใหม นางทองลา ไชยภา นางสนี คำสุข นายเทวัญ ชัยวิเศษ นายมี ทวีชาติ นางสุวรรณี ไชยภา นางสวาท นาคนวล นายสลัย วิเศษชาติ นายวงค์ นาคนวล นายคำรณ นาคนวล นายสำนวน อรรคชาติ นายสากล นาคนวล นายภูวนาท แสงมาศ นางสุดา ดาศรี นายจรูญ ทิพย์พันธ์ นางทองจันทร์ แสงเพ็ง นายแก้ว อินตา นายบุญทา วิเศษชาติ นางสมนึก ดวงปัดศรี นายธนกฤต บุญปัญญา นายพฤหัส จันทร์ประเสริฐ

คณะครูโรงเรียนบ้านขี้นาคและอุบาสกอุบาสิกาสังกัดวัดนาครินทร์ทุกท่าน

ติดต่อประสานงานวัดนาครินทร์ ๐๙๓-๒๒๔-๙๒๙๙, ๐๘๖-๘๘๒-๘๓๕๙

ธนาคารออมสิน ชื่อ วัดนาครินทร์ เลขที่ ๐๒๐๑๕๘๐๙๒๒๘๖

เฟซบุ๊ก ประดิษ ทวีชาติ

รายนามเจ้าภาพที่แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *