วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “จากคนรุ่นก่อน สู่คนรุ่นใหม่ และเพื่อน้องรุ่นต่อไป สานพลังใจพัฒนาบ้านเกิด” 80 ปีเราชาว ข.น. วันที่ 13 -14 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านขี้นาค


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “จากคนรุ่นก่อน สู่คนรุ่นใหม่ และเพื่อน้องรุ่นต่อไป สานพลังใจพัฒนาบ้านเกิด” 80 ปีเราชาว ข.น. วันที่ 13 -14 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทำรั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้กับบุตรลูกหลานในอนาคต ร่วมทำบุญได้ที่บัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านขี้นาค ธนาคากรุงไทย เลขที่บัญชี 8610452913 ทางโรงเรียนรับจองโต๊ะจีน โต๊ะละ ๑,๖๐๐ บาท นั่งได้ ๘ คน และจองเสื้อที่ระลึกมี ๒ แบบ เสื้อโปโลตัวละ ๒๕๐ บาท และเสื้อยืดตัวละ ๑๒๐ บาท โทรประสานงานได้ที่ นายธนกฤต บุญปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้นาค 0833816679 ครูตุ๊ 0990722493, ครูแสด 0936417929, ครูเล็ก 0934145396 ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาทำบุญด้วยกันนะครับ

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2524

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2525

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2526

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2527

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2528

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2529

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2530

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2531

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2532
1. นางสาวสิดาวรรณ ไชยภา 1,000 บาท
2. นายมานิตย์ อรรคชาติ 2,532 บาท
3. นางดาวรุ่ง ผักไหม 1,000 บาท
4. นายนุกูลกิจ ทวีชาติ 1,000 บาท
5. นายบรรจง นาคนวล 1,600 บาท
6. นางสาวรัชนีวรรณ อสิพงษ์ 1,000 บาท
7. นางสาวพุทธรักษา ทวีชาติ  1,000 บาท
8. นายพรรษา ทวีชาติ 500 บาท
9. นางสาวเกยูรย์ ทวีชาติ 500 บาท
10. นางสาวนรมน ชัยวิเศษ 1,000 บาท
11. นายทองหล่อ อินตะนัย 1,000 บาท
12. นายชาญชัย ไชยภา 500 บาท
13. นางสาวสุภาวัน จันทอง 1,000 บาท

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2533

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2534

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2535
1. พระอาจารย์ประดิษ ธีระวังโส 2,341 บาท
2. คุณ รุ่งฤดี ทองกล่ำ 2000 บาท
3. คุณ ภัทรวดี ทวีชาติ 2000 บาท
4. คุณ อุไรพร ชัยวิเศษ 1200 บาท
5. คุณ ธิดารัตน์ ทิพย์พันธ์ 500 บาท
6. คุณ มนต์สวรรค์ จันทอง 2000 บาท
7.คุณ ภาวัต ชัยวิเศษ 2000 บาท
8.คุณ สง่า คำมา 1000 บาท
9.คุณ ปิ่น ทวีชาติ 1000 บาท
10 คุณพชรปัญญา นาคนวล 1000 บาท
11. คุณ คำเวียง นาคนวล 2000 บาท
12. คุณ คำหนึ่ง ไชยภา 1000 บาท
13. คุณ สุพัตรา กระสังข์ 1500 บาท
14. คุณ สมานชัย จันทอง 1000 บาท
15. คุณ ศิริชัย ไชยภา 2000 บาท
16.คุณ กนกวรรณ พันธ์โนฤทธิ์ 1000 บาท
17.คุณ อรุณศรี มังฆะชาติ 1000 บาท
18.คุณ ประมวล วิเศษชาติ 500 บาท

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2535

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2536

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2537

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2538
1. คุณชัยศรี นาคนวล 1,000 บาท
2. คุณชลิตร์ ทวีชาติ 1,000 บาท
3. คุณวรวุฒิ มะเค็ง 1,000 บาท
4. คุณเกษนรินทร์ ทวีชาติ 1,000 บาท
5. คุณสุทิน งามนัก 1,000 บาท
6. คุณโพธิ์ชัย มังคชาติ 1,000 บาท
7. คุณจีรศักดิ์ ฉิมพินิจ 1,000 บาท
8. คุณชาตรี ทวีชาติ 1,000 บาท
9. คุณพรชัย บุดดา 1,000 บาท
10. คุณพัฒนา จันทอง 1,000 บาท
11. คุณสุพัตรา ชัยวิเศษ 1,000 บาท
12. คุณสุวิมล นาคนวล 1,000 บาท
13. คุณรัตนาวรรณ สังสมานันท์ 1,000 บาท
14. คุณอังคณา ผักไหม 1,000 บาท
15. คุณละมัย ไชยภา 1,000 บาท
16. คุณวิไลพร ชัยวิเศษ 1,000 บาท
17. คุณกัลยาณี ศรีดาชาติ 1,000 บาท
18. คุณสไบทอง ระบายสี 1,000 บาท
19. คุณนิตยา ทองภาพ 1,000 บาท

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2539
1. คุณถวิล(ภัทรวดี) ทวีชาติ 1,000 บาท
2. คุณครูระพีพร ทวีชาติ 3,000 บาท

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2540

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2541

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2542

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2543

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2544

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2545
1. พระพัลลภ พลภทฺโท 10,000 บาท

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2546

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2547

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2548

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2549

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2550

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2551

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2552

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2553

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2554

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2555

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2556

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2557

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2558

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2559

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2560

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2561

เจ้าภาพปีสำเร็จการศึกษา 2562

กองผ้าป่าผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านขึ้นาค (ปัจจุบัน)
นายธนกฤต บุญปัญญา ๑๐,๐๐๐ บาท
นายพฤหัส จันทร์ประเสริฐ ๓,๐๐๐ บาท
นางเฟื่องอารีย์ มณีล้ำ ๑,๐๐๐ บาท
นายสัมฤทธิ์ ปาปะขา ๑,๐๐๐ บาท
นางสาวไพรรัตน์ ยอดงาม ๒,๐๐๐ บาท
นางเพลินตา เพิ่มพร ๑,๐๐๐ บาท
นางสาวสุวรรณี มังษะชาติ ๑,๐๐๙ บาท
นายศิริวัฒน์ ชัยวิเศษ ๑,๐๐๐ บาท
นางสาวทิวาวรรณ จึงสุทธิวงศ์ ๑,๕๐๐ บาท
นางสาวสมพร เทพสีดา ๑,๙๐๐ บาท
นายระพีพร ทวีชาติ ๕oo บาท
นางปัญกร บุญเสริม ๑,๐๐๐ บาท
นางสาวธันยากร บุญจอม ๑,๐๐๐ บาท
นายเสวตศักดิ์ ขจรประดิษฐ์ ๑,๐๐๐ บาท
นางสาวลภัสรดา สาเทียน ๑,๐๐๐ บาท
นางสาวขวัญฤดี พรหมมาศ ๑,๐๐๐ ขาท
นางสาวบัวสอน สายทอง ๑,๐๐๐ บาท
นายทศพล พรหมคุณ ๑,๐๐๐ บาท
นางสาววาสิณี กรวิรัตน์ ๕๐๐ บาท
รวมยอด ๓๑,๔๐๙ บาท

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 90.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *