วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

รายนามผู้ใจบุญร่วมซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท


รายนามเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา
ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑,๖๐๐ ตาราวา
ณ  วัดนาครินทร์  ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตารางวา

จำนวน

พระครูวรรณสารโสภณ ๑๐ ๑๐,๐๐๐
ผอ.ธนกฤต  บุญปัญญา ๕,๐๐๐
แม่ชีแหล่  ทวีชาติ ๒,๐๐๐
คุณนิพล  ปุญญา ๑,๐๐๐
นางแยง  พันจันดา  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
แม่ไมล์  พงษ์สุระ ๑,๓๐๐
นางสลาม  พันโนฤทธิ์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐๐
พ่อคี จากบ้านศาลา ๑๐๐
๑๐ นางแหลม สีดำ  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๑ นายศรีสวัสดิ์  วงละคร และครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๒ นางสมภาร-นายคำกอง ผักใหมและครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๓ นางสังวาล ทวีชาติ อุทิศให้นางประจีน ตรงเที่ยง ๑,๐๐๐
๑๔ นางสังวาล-นายลำดวน ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๑๕ นางคำ  บัญชาเมฆ ๓๐๐
๑๖ นางลำดวน  พันโนฤทธิ์  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๗ พ่อบิน-แม่สมร ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๘ นายสุธีร์-นางสุพี สมนาค พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๙ นายงา  อสิพงษ์ ๑,๐๐๐
๒๐ นายประจบ-นางบุญเลิศ-นายธีระศักดิ์-ด.ญ.ฐิตินันท์  จันทอง ๒,๐๐๐
๒๑ คุณแม่เพ็ง กระสังข์ และลูกหลาน ๓,๐๐๐
๒๒ พ.จ.อ.ลำพันธ์ ปะศรีหาคลัง ๑,๐๐๐
๒๓ นางสาวนฤพร  อินตา ๑,๐๐๐
๒๔ เด็กหญิงชนิตาภา  ปะศรีหาคลัง ๑,๐๐๐
๒๕ คุณจิราวรรณ  กระสังข์ ๓๐๐
๒๖ คุณจิราวรรณ-คุณบรรจง  นาคนวล ๕,๐๐๐
๒๗ คุณเสาวลักษณ์-คุณสมหมาย กระสังข์ ๑,๐๐๐
๒๘ นางสาวยู  จำนิล ๓,๐๐๐
๒๙ นายกไป่  สีอ่อน ๒,๐๐๐
๓๐ นางบุญมี  อัคชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๓๑ คุณนวลจันทร์  อัครชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๓๒ คุณอำนาจ-คุณกัญญารัตน์ คำมา  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๓๓ คุณแม่บัว อัครชาติ ๑,๐๐๐
๓๔ คุณนิคม-คุณสุคนธ์ ระยับศรี ๑,๐๐๐
๓๕ คุณบุญสม-คุณรัชนี-ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์  ระยับศรี ๑,๐๐๐
๓๖ คุณสุเจียน-คุณชัยยา-คุณนันท์นภัส เปไธสง ๒,๑๐๐
๓๗ คุณศิริวัฒน์ คำมา-คุณอรุณี จินดารัตน์ ๑,๐๐๐
๓๘ คุณนิพนธ์-คุณหฤทัย-ด.ช.สุพัฒนกฤษดิ์ อัครชาติ ๒,๐๐๐
๓๙ พ่อมี ระยับศรี ๑,๐๐๐
๔๐ คุณศิริกัญญา  แหวนเงิน ๑,๐๐๐
๔๑ นายเพ็ชร์-นางสำริจ  ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๔๒ นายรัตนวงษ์ทอง  ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๔๓ สิบเอกกิตติพงษ์-คุณอัญญ์ชิสา แนวสุข ๑,๐๐๐
๔๔ นายรุ่งพิทักษ์  ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๔๕ คุณอุไรวรรณ ชีพนุรัตน์ ๑,๐๐๐
๔๖ นายสลัย-นางทวี วิเศษชาติ ๑,๐๐๐
๔๗ แม่ชีสมาน แหวนเงิน ๑,๐๐๐
๔๘ คุณศรีนภา  แหวนเงิน ๑,๐๐๐
๔๙ คุณศิริกัญญา  แหวนเงิน ๑,๐๐๐
๕๐ คุณต่วน  วิเศษชาติ ๒,๐๐๐
๕๑ คุณเมตตา แสงมาศพร้อมครอบครัวแสงมาศ ๑,๐๐๐
๕๒ นายศิรพร-นางวิมลพรรณ อักษร พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๕๓ คุณเพลิน  แหวนเงิน ๑,๐๐๐
๕๔ นางสุข  ไชยภา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๕๕ นางถวิล  ตาทอง ๑,๐๐๐
๕๖ นางสำรอง  ไชยภา ๑,๐๐๐
๕๗ นายทา-น.ส.รุ่งนภา-น.ส.วราพร-นายธนากร-ด.ญ.กานต์ธิดา อัคชาติ-น.ส.อำพร  บุญสอน ๒,๐๐๐
๕๘ นายสรรณ์ญา  กระสังข์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๕๙ นางมะลิ  โสภากุล (บ้านหนองแก) ๑,๐๐๐
๖๐ นางนรินทร์  ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๖๑ พ่อสิน  ชัยวิเศษ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๖๒ น.ส.อรวรรณ บุญประพาน -นายชิตพล ขุนศรี ๑,๐๐๐
๖๓ ด.ญ.วารี – ด.ช.ณัฐวัฒน์ เสาะทาง ๒,๐๐๐
๖๔ นายลำดวน ทวีชาติ และครอบครัว ๑,๐๐๐
๖๕ แม่คาน วิเศษชาติ-นางทองจันทร์ แสงเพ็ง และครอบครัว ๕,๐๐๐
๖๖ นายเภา  นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๕๐๐
๖๗ นางโสภา พนารินทร์ และครอบครัว ๑,๐๐๐
๖๘ นางกมลพร  นาคนวล พร้อมบุตรธิดา ๑,๐๐๐
๖๙ นายจำรูญ-นางรำเพ็ญ นาคนวล ๑,๐๐๐
๗๐ นางไทยนิมิต  ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๗๑ นางลุน  นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๗๒ แม่สา  แสงมาศ  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๗๓ แม่พันธ์  ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๗๔ พ่อเฉลิม-แม่เฮือง หาดคำ ฯ ๑,๐๐๐
๗๕ แม่สัน  อินทอง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๗๖ นางทองล้วน ครองยุติ พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐
๗๗ นายวิง-นางพูน ชัยวิเศษ ฯ ๑,๐๐๐
๗๘ นางคำสร้อย ศรีดาชาติ พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐
๗๙ นายเปลี่ยน-นางทองใบ นาคนวลฯ ๒,๐๐๐
๘๐ นายสำราญ-นางแซว  ทวีชาติ ๒,๐๐๐
๘๑ นางทองย้อย  พรมณี พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๘๒ นางสุพี  ยอดโพธิ์  พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๘๓ นางภู  นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑๐๐
๘๔ นางประคอง มังคชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๘๕ พม.ธนาวิทย์ ธนวิชฺโช ๕,๐๐๐
๘๖ พม.วีรวัฒน์ วีรวฒฑโน ๓,๐๐๐
๘๗ นางแตง อินตะนัย พร้อมครอบครัว ๖,๐๐๐
๘๘ นายเกตุ จำนิล ๑,๐๐๐
๘๙ นางบัวพันธ์  จำนิล ๑,๐๐๐
๙๐ คุณพรวิลัย  สังดำรุ ๑,๐๐๐
๙๑ นางสมบูรณ์  เพชรแก้ว ๑,๐๐๐
๙๒ นายเบ้า  ระยับศรี ๑๐๐
๙๓ พระวชิรปัญญา  วชิรปัญโญ ๑,๐๐๐
๙๔ พ่อชำ-แม่บุญ นาคนวล ๑,๐๐๐
๙๕ นายดำ-นางชัดมาภรณ์ ระยับศรี ๑,๐๐๐
๙๖ นางบัวทอง  แหวนเงิน พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๙๗ นายสิทธิชัย นาคนวล ๑,๐๐๐
๙๘ คุณธงชัย-คุณสุจิรา  นาคนวล ๑,๐๐๐
๙๙ คุณสมร-คุณทองนาค แก้วยอดลา ฯ ๑,๐๐๐
๑๐๐ พ.ต.ท.สมบูรณ์  ยอดทอง ฯ ๑,๐๐๐
๑๐๑ คุณทวี-คุณปั่น  เสริฐศรี ฯ ๑,๐๐๐
๑๐๒ คุณยายพูน สิทธิรักษ์ (สนายน้อย) ๒,๐๐๐
๑๐๓ คุณพ่อเลียน-คุณแม่เสถียร ปุญญา

ร.ต.อ.ทัศนันท์-คุณวริศรา อินงาม

๑๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐๔ คุณทิพรดา  นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๐๕ นางสมจิตร  ทองดี (ห้วยฆ้อง) ๒๐๐
๑๐๖ นายพุฒทอง อสิพงษ์ (ห้วยฆ้อง) ๑,๐๐๐
๑๐๗ คุณเสาวภา  กระสังข์ ๑,๐๐๐
๑๐๘ นายสำราญ-นางราตรี ยอดงาม ฯ ๑,๐๐๐
๑๐๙ คุณแม่สวิง ทวีชาติ-นายสกุล-นางพะยอม แก้วนาทม  พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐
๑๑๐ นางสุธาริณี สีสัน พร้อมครอบครัว ๕,๐๐๐
๑๑๑ นายเที่ยง-นางสุทิน นาคนวล ฯ ๑,๐๐๐
๑๑๒ เด็กชายสุรารักษ์ อาจหาญยิ่ง ๕๐๐
๑๑๓ คุณพงศกร โยธาจันทร์ ๑,๐๐๐
๑๑๔ ไพรวรรณ์ แสงมาศ -สณ.อนันตภูมิเกียรติภูมิ แสงมาศ ๒,๐๐๐
๑๑๕ เด็กชายธนชาติ พันจันดา ๑,๐๐๐
๑๑๖ นางชวน  มังคชาติ ๑,๐๐๐
๑๑๗ นางทองลา-นายบุญถึง ไชยภา ฯ ๑,๐๐๐
๑๑๘ พระครูปริยัติสีลาภรณ์ ๑,๐๐๐
๑๑๙ หลวงพ่อคูณ คำเสียง ๑,๕๒๐
๑๒๐ นางหลงมา  บัวจูม ๑,๐๐๐
๑๒๑ นางทองจันทร์  คำเสียง ๒,๐๐๐
๑๒๒ นางชาว-นายสมชัย คำเสียง-นางเจือ ทองดี ๓๐๐
๑๒๓ นางมาลัย  สุวรรณพินิจ ๑,๐๐๐
๑๒๔ นายชิษณุพงศ์-คุณสุภาพร รตนะกมลเศรษฐ์ ๒,๐๐๐
๑๒๕ นางสา  ไชยภา ๑,๐๐๐
๑๒๖ นางเกษม  กระสังข์ ๑,๐๐๐
๑๒๗ น.ส.พอง กระสังข์-แม่จิน อุปครุฑ ๑,๐๐๐
๑๒๘ นางอุทัย  กระสังข์ ๑,๐๐๐
๑๒๙ พระอธิการอุดร นิภากโร ๕,๐๐๐
๑๓๐ นายชยพล  ปัญญาจงเกิด ๑,๐๐๐
๑๓๑ พระมหาเฉลิม  ธมฺมรํสี ๒,๐๐๐
๑๓๒ นายสมหมาย  ระบายศรี พร้อมครอบฯ ๓,๐๐๐
๑๓๓ นางสาวจอม  นาคนวล ๑,๐๐๐
๑๓๔ นายไทยนิยม  ไชยภา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๓๕ แม่ชีวันทา ปุราทะเน ๑,๐๐๐
๑๓๖ คุณครูรพีพร ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๓๗ พระชุมพล  ปัญญาวโร ๕๐๐
๑๓๘ พระวันทอง  ปัญญาวโร ๕๐๐
๑๓๙ นายณรงค์ชัย พันจันดา ๑,๐๐๐
๑๔๐ นายปัญญา-นางเซีย พันโนฤทธิ์ฯ ๒,๐๐๐
๑๔๑ นางเพียง  สุขจันทร์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๔๒ นายภูวนาท  แสงมาศ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๔๓ นางสี  จันทอง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๔๔ นางสำเนียง  นาคนวล ๑,๐๐๐
๑๔๕ นางธัญญารัตน์-นายประจักษ์ ศรีบริบูรณ์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๔๖ คุณอุไรวรรณ์-คุณสุทธิพร จันเปรียง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๔๗ นายบุญทา  วิเศษชาติ ๑,๐๐๐
๑๔๘ นางสุมน ฑาไชยา (ห้วยฆ้อง) ๑,๐๐๐
๑๔๙ นายคูณ-นางกงจันทร์ สีสัน ๑,๐๐๐
๑๕๐ นางสีดา สีสัน ๕๐๐
๑๕๑ นายสายัน-นางสงวน สีสัน พร้อมครอบฯ ๕๐๐
๑๕๒ นายคัมภีร์  สีสัน อุทิศให้พ่อจัน แม่บัว ๕๐๐
๑๕๓ นายทอย กระสังข์ ๑,๐๐๐
๑๕๔ คุณประดิษฐ์  จันทร์สมุทร และครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๕๕ คุณสมถวิล  ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๓,๐๐๐
๑๕๖ พระบุญเพ็ง  ชยสาโร ๓,๐๐๐
๑๕๗ คุณศิริวัฒน์-ด.ญ.กชพร ชัยวิเศษ-คุณดวงมณี  อ่อนคำ ๑,๐๐๐
๑๕๘ คุณนนทวัฒน์ ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐
๑๕๙ นางสาวบุษดา ไชยภา และครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๖๐ นางเหลือง ชัยวิเศษ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๖๑ คุณโชคดี รักตรง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๖๒ คุณวิรัตน์-คุณเกษศิรินทร์-ด.ช.เศรษฐพิชญ์ หาดคำ (ร้านต้นข้าวมินิมาร์ท) ๓,๐๐๐
๑๖๓ คุณอนันต์  นาคนิลทอง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๖๔ คุณสำลี แฮแบทิร์ ไซเฟิล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๖๕ คุณวิไลลักษณ์ แอร์วิน แอร์เทล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๖๖ คุณแม่สุข กระสังข์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๖๗ นางเฮือ  วิเศษชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๖๘ คุณนิสสรณ์  ทวีชาติ  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๖๙ นางยอน ชัยวิเศษ และครอบครัว ๒,๐๐๐
๑๗๐ คุณครูสมพร เทพสีดา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๗๑ นางสุวรรณี-คุณเฉลิมพงษ์ ไชยภา

อุทิศให้พ่อสงค์  นาคนวล

๕๐๐
๑๗๒ คุณสุพัตร อัครชาติ ๕๐๐
๑๗๓ ป้าเปลี่ยน ๕๐๐
๑๗๔ นางลำไย  จันสมุทร พร้อมครอบครัว ๑๐๐
๑๗๕ คุณเสถียร  สนาม  พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๑๗๖ ในนามเจ้าภาพ ๑,๐๐๐
๑๗๗ คุณศักสิทธิ์-คุณกุลจิรา  สีตะวัน ๑,๐๐๐
๑๗๘ พ่อเลียง-แม่ยอย ระยับศรี ๑,๐๐๐
๑๗๙ นายไพร หาดคำ-น.ส.วิภาพร อัครชาติ ๑,๐๐๐
๑๘๐ ผู้ช่วยบุญมา  นิระไทย พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๘๑ สิบตำรวจเอกธีรยุทธ  บุดดี ๑,๐๐๐
๑๘๒ พ่ออินทร์  อัครชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๘๓ นายจวน  อัครชาติ ๑,๐๐๐
๑๘๔ คุณสุรินทร์-คุณสำเภา ระยับศรี พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๘๕ พ่อเลีย-แม่แก้ว  พงษ์สุระ ๑,๐๐๐
๑๘๖ พ่ออินทร์  อัครชาติ ๑,๐๐๐
๑๘๗ ผู้ใหญ่ลอย อัครชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๘๘ คุณแม่หวัน  อัครชาติ ๕๐๐
๑๘๙ ตาเบา  อัครชาติ ๑๐๐
๑๙๐ Melina rosswong  vanessa บุดดา ๑,๐๐๐
๑๙๑ คุณมณีรัตน์ บุดดา น้อง raphael ภูบดินทร์ บุดดา ๑,๐๐๐
๑๙๒ คุณพรรณา ร๊อสว๊อก ๑,๐๐๐
๑๙๓ นางทองสัย  อันดรัชโคพรหมดี อุทิศให้พ่อหนุน พรหมดี สุรศักดิ์  หยาดทอง ๓,๔๐๐
๑๙๔ คุณพรรณนา ร๊อสว๊อก อุทิศให้Mr.Rolf Rosswog  กับคุณพ่อพลอย บุดดา ๑,๐๐๐
๑๙๕ คุณ holger คเนอร์เล-คุณชูขวัญ  คเนอร์เล-คุณRoman Kuhn ๑,๔๐๐
๑๙๖ คุณแม่เสน่ห์ ศรีเรือน -คุณขวัญหล้า  แซ่ตั้ง-คุณนันตญา  จันทร์งาม  อุทิศให้ พ่อโชย จันทร์งาม -บรรพบุรุษศรีเรือน -บรรพบุรุษHecke-บรรพบุรุษKnorle-บรรพบุรุษจันทร์งาม ๒,๐๐๐
๑๙๗ คุณจิว สุภาพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๙๘ นายปฏิพล พรหมดี พร้อมครอบครัว อุทิศให้พ่อโยฮัน อันดรัชโค ๑,๗๐๐
๑๙๙ นางมี  จันทอง  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๐๐ นางคำพลอย  นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๐๑ น.ส.ลภัสรดา สาเทียน ๑,๐๐๐
๒๐๒ คุณนวพร  ไชยภา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๐๓ คุณยายเหลือ  สุมา ๑,๐๐๐
๒๐๔ คุณศุภชัย-น.ส.ชุติมาศ-นายประวิตร กระสังข์-

คุณบุญศรี  นาคนวล

๑๐ ๑๐,๐๐๐
๒๐๕ พระครูสมุห์จรูญเกียรติ ถิรจิตฺโต ๕๐๐
๒๐๖ น.ส.สุเพ็ญ  หน้านวล ๒๐๐
๒๐๗ นายภูวเดช  บัวบาล ๖๐
๒๐๘ นายสมใจ มะณีล้ำ พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐
๒๐๙ พระจตุรพงษ์  กระสังข์ ๑,๐๐๐
๒๑๐ นางสาวอาภรณ์  พันจันดา ๑,๐๐๐
๒๑๑ นางเลื่อน  นนทวงค์  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๑๒ นางประหยัด  ชัยวิเศษ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๑๓ นายสนิท-นางวิเชียร-นายศักดิ์ชัย-นายสมชาย-นางศรัญญา  อสิพงษ์ ๒,๐๐๐
๒๑๔ คุณแม่สายบัว  ภู่ทิพย์ พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐
๒๑๕ นางคิน เงางาม-น.ส.นภิสา สุขพยุง และครอบฯ ๑,๐๐๐
๒๑๖ นายพันธ์-นางเภา-นายสมศักดิ์ มังษะชาติ ๑,๐๐๐
๒๑๗ นายสิงห์-นางวงเดือน นาคนวลและครอบครัว ๑,๕๐๐
๒๑๘ นายน้อม กระสังข์ ๓,๐๐๐
๒๑๙ นางสุนา-นายสอน บัญชาเมฆ ๑,๐๐๐
๒๒๐ นายเดชา  กระสังข์ และครอบครัว ๒,๐๐๐
๒๒๑ นางปัทมวรรณ-นายสุรศักดิ์-ด.ญ.ทิพย์ประภา  บัญชาเมฆ อุทิศให้กับบุตรที่เสียชีวิต ๕๐๐
๒๒๒ นายบุญส่ง  ผาฉิมพลี ๑,๐๒๐
๒๒๓ คุณรุ่งฤดี  ทองกล่ำ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๒๔ คุณยายมนต์  บุญประกอบ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๒๕ นายสำนวน-นางสมพร  อรรคชาติ ๑๐ ๑๐,๐๐๐
๒๒๖ คุณปรีชา-คุณนิด  พันโนฤทธิ์ พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐
๒๒๗ นางสุพี  ยอดโพธ์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๒๘ นายกฤต-ด.ญ.นฤมล แซ่ผ่าน-คุณนันทิดา ยอดโพธิ์ ๑,๐๐๐
๒๒๙ จ.ส.อ.ทวีศักดิ์  ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๓๐ แม่พา  ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๓๑ พระมหาสุนาน  ติสฺสวํโส ๒,๐๐๐
๒๓๒ คณะช่างสร้างกุฎิ ๕,๐๐๐
๒๓๓ นายสำราญ  คำเสียง  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๓๔ นางพา นาคนวล-นายไกรสร ทวีชาติ ๒,๐๐๐
๒๓๕ นายมานิตย์-นางลำเทียน  อรรคชาติ ๓,๐๐๐
๒๓๖ นายคำสวน-นางคำแพง  อรรคชาติ ๒,๐๐๐
๒๓๗ นายบุญรอด-นางมะลิวัลย์  คำเสียง ๑,๐๐๐
๒๓๘ นางประสพโชค-น.ส.ดวงกมล นาคนวล

พระพัลลภ  พลภทฺโท

๓,๐๐๐
๒๓๙ นางสาวบัวสอน  สายทอง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๔๐ คุณครูเฟื่องอารีย์  มะณีล้ำ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๔๑ คุณภัทรวดี ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๔๒ คุณพ่อเตียง-คุณแม่เกียวอี๋  แซ่ฉั่ว,น.ส.ประทุมรัตน์ ชนานุสาสน์  ร้านฉั่วใจฮวด ๒,๐๐๐
๒๔๓ คุณแม่จิ  ตาทอง  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๔๔ คุณแม่อั้ว  ทวีชาติ  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๔๕ คุณบุญสอน-คุณธวชินี  มังคชาติ ๑,๐๐๐
๒๔๖ คุณกัลยา  แหวนเงิน พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๔๗ คุณอานนท์  นาคนวล พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐
๒๔๘ คุณบุญสวน  ไชยภา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๔๙ คุณรุ่งศักดิ์  จันทอง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๕๐ คุณแม่สิน  ไชยภา อุทิศนายวีระศักดิ์ ไชยภา ๑,๐๐๐
๒๕๑ คุณวัชระ  นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๕๒ คุณสนาน-คุณสุวรรณยา พันธมาศ พร้อมครอบครัว
๒๕๓ ร.ท.ทองคำ-คุณพัทธนันท์ ศรีสวัสดิ์ – เด็กชายปิยะภัทร-เด็กชายปณภัทร พันธมาศ ๑,๐๐๐
๒๕๔ คุณอมรรัตน์ กล้าหาญ พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๒๕๕ คุณรัตนวัชน์ -คุณน้ำฝน จันทอง ๑,๐๐๐
๒๕๖ คุณสมจิตร  สุภาทิพย์  พร้อมครอบครัว ๓,๐๐๐
๒๕๗ คุณแม่สมศรี  ตังสกุล พร้อมลูกหลาน ๑,๐๐๐
๒๕๘ คุณจิตใส  นาคนวล  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๕๙ คุณครูปราโมทย์  แหวนเงิน พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๖๐ นางศก  แสงมาศ  พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐
๒๖๑ คุณแม่วรรณา  นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๖๒ คุณเฉลิม  พรมลิ พร้อมครอบครัว ๑,๐๔๐
๒๖๓ คุณครูสมเดช  หาดคำ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๖๔ นายพันธุลี-นางวันเพ็ญ นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูวรรณสารโสภณ โทร 093-2249299 พระประดิษ ธีรวํโส โทร 0868828359

ดูรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่>>> วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *