วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙

รายนามผู้ใจบุญร่วมสร้างหอระฆังวัดนาครินทร์


รายนามเจ้าภาพร่วมสร้างหอระฆัง
ณ  วัดนาครินทร์  ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน
คุณสุภิษฎา  การินทร์ ๒,๐๐๐
คุณชญานิศา  คำมา ๒๐๐
คุณครูเฟื่องอารี มะณีล้ำ ๕๐๐
คุณศศธร  ศรีสุรินทร์ ๕๐๐
คุณครูไพรรัตน์  ยอดงาม ๕๐๐
คุณครูลภัสรดา  สาเทียน ๕๐๐
ลูกหลานแม่ทองอินทร์  นาคนวล ๕,๐๐๐
คุณกัลยา  แหวนเงิน ๙๙๙
คุณเกรียงไกร  ใสย์แก้ว พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๑๐ นายรุ่งศักดิ์-นางต๋อย จันทอง ๒,๐๐๐
๑๑ นางสำริจ  ทวีชาติ ๒๐,๐๐๐
๑๒ นางมาลัย  สุวรรณพินิจ ๑,๐๐๐
๑๓ นายเลียบ  จันทอง ๑,๐๐๐
๑๔ ลูกหลานคุณแม่เพ็ง กระสังข์ ๑,๐๐๐
๑๕ พระณรงค์ศักดิ์  ยสชาโต ๑,๐๐๐
๑๖ นางทองล้วน ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๑๗ นางขวัญ มังฆะชาติ ๑,๐๐๐
๑๘ นายสำนวน -นางสมพร อรรคชาติ ๒,๐๐๐
๑๙ นายชัยยา อรรคชาติ ๑,๐๐๐
๒๐ น.ส.ต่วน อรรคชาติ ๑,๐๐๐
๒๑ นางสงวน จันทอง ๑,๐๐๐
๒๒ นายคำสวน-นางคำแพง อรรคชาติ ๑,๐๐๐
๒๓ นางลำดวน พันโนฤทธิ์ ๑,๐๐๐
๒๔ แม่ชีวันทา ปะราทะเน ๑,๐๐๐
๒๕ นางประมวล อสิพงษ์ ๑,๐๐๐
๒๖ คุณสุวรรณ แสงอุ่น ๑,๐๐๐
๒๗ คุณศิวาการ เสนสวน ๕๐๐
๒๘ คุณสมใจ อาญาเมือง ๕๐๐
๒๙ ครอบครัววีรวรรณ ๕๐๐
๓๐ คุณบุณย์จิวาณี ไชยส่งค์ ๔๙๙
๓๑ นายเค็ม-คุณรัชนีพร-คุณรุ่งฤดี ทองกล่ำ ๑,๐๐๐
๓๒ คุณพ่อบุญ-คุณแม่แหลม สีดำ พร้อมครอบครัว ๑,๕๐๐
๓๓ คุณแม่คำพลอย นาคนวล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๓๔ คุณปรียาภัทร นามจุมจัง พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๓๕ คุณลัดดาวัลย์ ชัยวิเศษ พร้อมครัว ๕๐๐
๓๖ แม่ชีแหล่ ทวีชาติ ๑,๕๐๐
๓๗ นายทองสูน พันจันดา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๓๘ นายบุญส่ง ผาฉิมพลี พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๓๙ น.ส.บัวลี จันทร์พรม พร้อมกัลยามิตร ๑,๐๐๐
๔๐ นางสุข ไชยภา พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๔๑ นายวิง  ชัยวิเศษ ๑,๐๐๐
๔๒ นายสุนทร  ทองภาพ ๕๐๐
๔๓ นางดวงเดือน  ทองกล่ำ ๕๐๐
๔๔ นายสำราญ-นางแซง ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๔๕ นางเฟื่อง  นาคนวล ๑,๐๐๐
๔๖ นางควร ไชยภา ๕๐๐
๔๗ นางจินตนา  นาคนวล ๕๐๐
๔๘ นางชิด  ชัยวิเศษ ๕๐๐
๔๙ นางแพง ทวีชาติ ๒๐๐
๕๐ นางสลาม พันโนฤทธิ์ ๕๐๐
๕๑ นางลำพึง สุภาทิพย์ ๕๐๐
๕๒ นางสำเนียง ทวีชาติ ๕๐๐
๕๓ นางชุติมา กระสังข์ ๒,๐๐๐
๕๔ นางสำรอง ไชยภา ๑,๐๐๐
๕๕ นายอุทิศ แสงมาศ ๑,๐๐๐
๕๖ นายนิลภัทร-นางหนึ่งฤทัย เที่ยงสุนทร ๑,๐๐๐
๕๗ นางสุบัน ทองภาพ ๒๐๐
๕๘ นายตัด ราชราชา ๕๐๐
๕๙ นางเกษม กระสังข์ ๑,๐๐๐
๖๐ คุณเดือนเพ็ญ  นาคนวล ๕๐๐
๖๑ คุณสุเจียน  เปไธสงค์ ๑,๐๐๐
๖๒ คุณกฤชษา  สมบัติวงษ์ ๒๒๐
๖๓ แม่ชีสมาน  แหวนเงิน  พร้อมครอบครัว ๑๐,๐๐๐
๖๔ จุฬาลักษณ์  ตินทอง ๒๐๐
๖๕ นางเมา  แสงมาศ ๒๐๐
๖๖ นางอิน  ตินทอง ๑๐๐
๖๗ นางประหยัด  ชัยวิเศษ ๑,๐๐๐
๖๘ คุณสุพรรษา  นาคนวล ๕๐๐
๖๙ คุณแสงมณี  จันทอง ๕๐๐
๗๐ คุณแม่เภา มังคะชาติ ๕๐๐
๗๑ คุณพ่อบุญมี ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๗๒ คุณครูน้ำฝน ทวีชาติ ๕๐๐
๗๓ คุณครูระพีพร ทวีชาติ ๔๐๐
๗๔ เด็กชายพลภัทร ทวีชาติ ๑๐๐
๗๕ คุณทัศนียา ไชยยศ ๑,๐๐๐
๗๖ นายสนิท อสิพงษ์ พร้อมครอบครัว ๑,๕๐๐
๗๗ นางนัดดาพงษ์ ทวีชาติ ๓๐๐
๗๘ นางแตง อินตะนัย ๕๐๐
๗๙ นางไทยนิมิต ทวีชาติ ๕๐๐
๘๐ นายอนันต์ แสนสุข ๑,๐๐๐
๘๑ นายเดชา กระสังข์ ๕๐๐
๘๒ นายสิงห์ นาคนวล ๕๐๐
๘๓ นายเชย – นางสุรัตน์ ผักไหม ๑,๐๐๐
๘๔ นางสมิท-นายชนะชน-นางอรอนงค์ นาคนวล ๑,๐๐๐
๘๕ นางวัชรินทร์-สุวรรณศิลป์-อนัตศิลป์ แสนรัมย์ ๑,๐๐๐
๘๖ คุณมยุรี แจ่มศรี พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๘๗ นายดำ-นางรัตนาภรณ์ ระยับศรีพร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๘๘ นางสุดาลักษณ์ บุญส่ง พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๘๙ นายยันยงค์ บุญพูน-นางอัญชลี ระยับศรี  ๕๐๐
๙๐ นางพิตรานรี แสงเงิน พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๙๑ นางแสวง คำมา  ๑,๕๐๐
๙๒ นางสมพาน ผักใหม ๕๐๐
๙๓ น.ส.วริศรา ทวีชาติ ๕๐๐
๙๔ นางประสพโชค-พระพัลลพ นาคนวล ๑,๐๐๐
๙๕ พ่อเอื้อน วิเศษชาติและครอบครัว ๑,๐๐๐
๙๖ น.ส.โสภา วิเศษชาติ และครอบครัว  ๑,๐๐๐
๙๗ นางสนม วิเศษชาติ และครอบครัว ๓๐๐
๙๘ นางจันทา สมบัติวงษ์ และครอบครัว ๕๐๐
๙๙ คุณบุญสนอง-นายน้อย-น้องเนย ทุมภิศาล ๑,๐๐๐
๑๐๐ นายเกรียงไกร จันทอง ๑,๐๐๐
๑๐๑ พระครูวรรณสารโสภณ ๑๐,๐๐๐
๑๐๒ คุณแม่มี จันทอง ๑๐๐
๑๐๓ คุณสะใบทอง ระบายศรี ๑,๐๐๐
๑๐๔ นายวงษ์-นางจิว นาคนวล ๕๐๐
๑๐๕ นางคำสร้อย ศรีดาชาติ ๕๐๐
๑๐๖ นางนรินทร์ ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๑๐๗ คุณสายพิน-คุณณรงค์ เถาว์ชาลี ๑,๐๐๐
๑๐๘ นางกา-นายอำนาจ-ด.ญ.รัตนาวดี พงษ์สุระ น.ส.เฉลียว ชัยสุวรรณ- น.ส.สุพัตรา มณีกัญย์-ด.ช.ธนภูมิ อ่อนสำลี ๒,๐๐๐
๑๐๙ พระครูปริยัติสีลาภรณ์ ๑,๐๐๐
๑๑๐ พระอาจารย์สังวาล จนฺทวํโส ๒,๐๐๐
๑๑๑ นายทา-นางบุญมี-ด.ญ.กานต์ธิดา อัคชาติ ๑,๒๐๐
๑๑๒ คุณแม่สวิง ทวีชาติ ๑,๓๐๐
๑๑๓ คุณพัชรินทร์ สงบัติวงษ์ ๑,๐๐๐
๑๑๔ คุณยายมนต์ บุญประกอบ ๔๙๙
๑๑๕ คุณสุจินต์ สิงห์ชุมชัย ๕๐๐
๑๑๖ คุณพ่อทัน ทวีชาติ ๕๐๐
๑๑๗ คุณสุนา บัญชาเมฆ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๑๘ คุณมานพ แสงมาศ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐
๑๑๙ คุณอำพรรัตน์ วงษ์สกุลไทย  ๑๐๐
๑๒๐ นายวีรวัฒน์-ด.ช.วชิรวิทย์-ด.ญ.จิรภิญญา สายสุวรรณ-น.ส.สลิสทิพย์ โถทอง ๕๐๐
๑๒๑ คุณกฤชษา สมบัติวงษ์ พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐
๑๒๒ นายสมพงษ์ นางกลม โถทอง ๑,๐๐๐
๑๒๓ น.ส.กาญจนา ริดทะไกร พร้อมครอบครัว ๒๐๐
๑๒๔ น.ส.จิณณพัตร มนธีอินทรศักดิ์ ๒๐๐
๑๒๕ คุณอรคณา โทณะวณิก ๕,๐๐๐
๑๒๖ คุณญวน นาคนวล ๕๐๐
๑๒๗ คุณพิกุล นาคนวล ๕๕๒
๑๒๘ คุณเลื่อน นนทวงค์ ๓๐๐
๑๒๙ คุณบุญช่วย ทวีชาติ ๕๐๐
๑๓๐ คุณคมสัน-คุณมยุลี-น.ส.จารุกัญญ์-ด.ช.รัตนากร จันทอง ๑,๐๐๐
๑๓๑ คุณทวี พิมพ์พันธ์ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐
๑๓๒ นางสิน ไชยภา ๑,๐๐๐
๑๓๓ นางวัด อาคเดช และครอบครัว ๑๒๐
๑๓๔ นายอุดม อาคเดช และครอบครัว ๓๐๐
๑๓๕ นายนิคม อาคเดช และครอบครัว ๑๔๐
๑๓๖ นายประหยัด ผาฉิมพลี ๓๐๐
๑๓๗ คุณครูศิริวัฒน์ ชัยวิเศษ ๕๐๐
๑๓๘ คุณแม่วัน ทวีชาติ ๓๐๐
๑๓๙ นางแสวง คำมา ๒๐๐
๑๔๐ นายธัน-นางมา นาคนวล ๓๕๙
๑๔๑ น.ส. เกศกาญจน์ ศรีสวัสดิ์ – นาย เริงณรงค์ ไชยภา และนายบุญสวน ไชยภา พร้อมครอบครัว
๑๔๒ คุณเมตตา แสงมาศ  ๑,๐๐๐
๑๔๓ คุณแม่คำ แสงมาศ และลูกหลาน ๖๕๙
๑๔๔ คุณชยพล ปัญญาจงเกิด ๕๐๐
๑๔๕ คุณสุริยศักดิ์ นาคนวล ๕๐๐
๑๔๖ คุณแม่ศก แสงมาศ ๓๐๐
๑๔๗ พระมหาประสิทธิ์ กิตฺติสาโร ๑,๐๐๐
๑๔๘ พระครูขันติพลาดิสัย จต.ตาคง ๑,๐๐๐
๑๔๙ พระมหาบุญกอง จนฺทธมฺโม ๒,๐๐๐
๑๕๐ นางสำเนียง นาคนวล ๑,๐๐๐
๑๕๑ นายสิทธิโชค บัวบาน พร้อมครอบครัว ๓๐๐
๑๕๒ นางทองสา คำพันชนะ ๑๐๐
๑๕๓ นางผุย เสมอดี ๑๐๐
๑๕๔ นางเหียง เสมอดี ๑๐๐
๑๕๕ นางสมัย มะเค็ง ๑,๐๐๐
๑๕๖ น.ส.ธัญญา แย้มกลีบ ๑,๐๐๐
๑๕๗ คุณพิษณุ-ปกาพันธ์-ปรีณาพรรณ ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๑๕๘ นางส้มปล้อย บรรจงปรุ ๕๐๐
๑๕๙ นางเพียง สุขจันทร์ ๓๐๐
๑๖๐ นางลำพึง สุรินทร์ ๓๐๐
๑๖๑ นางสุดา ดาศรี ๓๐๐
๑๖๒ คุณสุปรียา กระสังข์ ๓๐๐
๑๖๓ น.ส.มยุรา นกยูงทอง ๒๐๐
๑๖๔ คุณทวีศักดิ์ ยาจิตร์ ๑๐๐
๑๖๕ นายเกษม มาสยารักษ์ ๒,๐๐๐
๑๖๖ คุณสมใจ ทวีชาติ ๑,๕๐๐
๑๖๗ นายเปียง สาทิพย์จันทร์ ๕๐๐
๑๖๘ นางลุน นาคนวล ๓๐๐
๑๖๙ นางเลียบ ชัยวิเศษ ๒๐๐
๑๗๐ นางวัน ทวีชาติ ๒๐๐
๑๗๑
วันเพ็ญ -พันฑิพา -จันจิรา -มัณฑนา – นิตยา ทองภาพ
 ๑,๓๐๐
๑๗๒ นางทองลา ไชยภา พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๑๗๓ นางปัตร์ทุมมา ชัยวิเศษ ๕๐๐
๑๗๔ นางสาวเริญ ชัยวิเศษ ๕๐๐
๑๗๕
นายสุรศักดิ์-คุณปัทมวรรณ-ด.ญ.ทิพย์ประภา บัญชาเมฆ
๑,๐๐๐
๑๗๖ คุณวราพร อัคชาติ ๕๐๐
๑๗๗ คุณประจบ-คุณบุญเลิศ จันทอง ๕๐๐
๑๗๘ นายอุทัย – นางปุ่น อุดมศักดิ์  ๑,๐๐๐
๑๗๙ นางพัสวี-นายศิริชัย สุขเสริมสัณฐาน ๕๐๐
๑๘๐ นางสาวเขมรินทร์ จันทอง ๓๐๐
๑๘๑ คุณพัชรี ทองกล่ำ ๕๐๐
๑๘๒ คุณชัยยศ นาคนวล ๕๐๐
๑๘๓ พระอาจารย์สถาพร อธิปญฺโญ ๑,๐๐๐
๑๘๔ คุณเจนจิรา ๑.๐๐๐
๑๘๕ คุณกรวีร์ สุวรรณกุล ๓๐๐
๑๘๖ คุณพ่อบุญมี ทวีชาติ ๑,๐๐๐
๑๘๗ คุณพ่อเตียง – คุณแม่เกียวอี๋ แซ่ฉั่ว ๑,๐๐๐
๑๘๘ คุณเสาวภา แสงมาศ ๙๙๙
๑๘๙ คุณนวพร ราษฎร์ภูธร ๕๐๐
๑๙๐ คุณสมพร-คุณสง่า จันทอง -ด.ญ.กิตติกา ไชยภา ๕๐๐
๑๙๑ คุณสนอง จันทอง พร้อมครอบครัว ๒๐๐
๑๙๒ คุณวรรณา นาคนวล พร้อมลูกหลาน ๕๐๐
๑๙๓ คุณทอง นาคนวล พร้อมลูกหลาน ๕๐๐
๑๙๔ พระมหาสุนาน ติสฺสวํโส ๑,๐๐๐
๑๙๕ คุณเสียน ทวีชาติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๙๖ พระอาจารย์ณรงค์ อริยวังโส ๑,๐๐๐
๑๙๗ นายฉัน-นางสมพร วิเศษชาติ พร้อมลูกหลานและยาย ๕๐๐
๑๙๘ คุณติ๋ม อินตา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๙๙ คุณพ่อเชียน จันทอง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๐๐ คุณน้อย ไชยภา พร้อมครอบครัว ๕๐๐
๒๐๑ พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ วัดหนองย่างหมู ๑,๐๐๐
๒๐๒ คุณติ๋ม คำเอ่น ๑,๐๐๐

อัพเดตล่าสุด วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๐๕ น.

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูวรรณสารโสภณ โทร 093-2249299 พระประดิษ ธีรวํโส โทร 0868828359

ดูรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่>>> วัดนาครินทร์ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *